Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka.
Kód zákazky: 01/ML/2024
Kód oznámenia: 4279 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212360-7
Predpokladaná hodnota: 71 426,71 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.2.2024 16:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Mokrá Lúka
Adresa:
05001 Mokrá Lúka
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Mokrá Lúka 05001 Slovensko Miestom realizácie predmetu zákazky (plnenia) je: - pozemok s parcelným číslom 180/2, parcela registra „C“ - pozemok s parcelným číslom 180/4, parcela registra „C“, nachádzajúce sa v k.ú. Mokrá Lúka, obci Mokrá Lúka, okrese Revúca, evidované na Katastrálnom odbore Okresného úradu na LV č. 225.

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka. Rekonštrukcia domu smútku spočíva najmä vo výmene krytiny a klampiarskych prvkov strechy, demontovaní a výmene existujúcej zničenej dlažby za zámkovú dlažbu, realizácii oporného múra, rampy pre imobilných. V okolí domu smútku sa zrealizuje výsadba novej zelene. Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii a ostatných prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Mokrá Lúka

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274791
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Mokrá Lúka (ID: 60832)
 • Zákazka: Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka. (ID: 497052)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Mokrá Lúka
 • IČO: 31949347
 • DIČ: 2020734078
 • Adresa
 • Mesto: Mokrá Lúka
 • PSČ: 05001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Mokrá Lúka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7362
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/ML/2024
 • Názov: Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka.
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka. Rekonštrukcia domu smútku spočíva najmä vo výmene krytiny a klampiarskych prvkov strechy, demontovaní a výmene existujúcej zničenej dlažby za zámkovú dlažbu, realizácii oporného múra, rampy pre imobilných. V okolí domu smútku sa zrealizuje výsadba novej zelene. Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii a ostatných prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 71 426.71
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na cirkevných budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45210000, 45112700, 77315000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky (miestom plnenia) je: - pozemok s parcelným číslom 180/2, parcela registra „C“ - pozemok s parcelným číslom 180/4, parcela registra „C“, nachádzajúce sa v k.ú. Mokrá Lúka, obci Mokrá Lúka, okrese Revúca, evidované na Katastrálnom odbore Okresného úradu na LV č. 225.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa: • § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t.j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, v tomto prípade je: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, • § 32 ods.1 písm. f) ZVO t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 6 výzvy na predkladanie ponúk). Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklad, ktorý nevyžaduje predkladať od uchádzačov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, je čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§32 ods. 2 písm. f) ZVO), to platí pre uchádzača, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, avšak uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/ML/2024
 • Názov : Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka.
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka. Rekonštrukcia domu smútku spočíva najmä vo výmene krytiny a klampiarskych prvkov strechy, demontovaní a výmene existujúcej zničenej dlažby za zámkovú dlažbu, realizácii oporného múra, rampy pre imobilných. V okolí domu smútku sa zrealizuje výsadba novej zelene. Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii a ostatných prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 71 426.71
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na cirkevných budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45210000, 45112700, 77315000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky (plnenia) je: - pozemok s parcelným číslom 180/2, parcela registra „C“ - pozemok s parcelným číslom 180/4, parcela registra „C“, nachádzajúce sa v k.ú. Mokrá Lúka, obci Mokrá Lúka, okrese Revúca, evidované na Katastrálnom odbore Okresného úradu na LV č. 225.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 180
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: K dĺžke trvania zákazky: Predmet zákazky bude zhotovený do 180 dní odo dňa prevzatia prevzatia miesta realizácie diela zhotoviteľom. Podrobnejšie v zmluve o dielo, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk. K zdroju financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, štátneho rozpočtu a z operačného programu Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, opatrenie 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4. Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozvoja miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Všetky informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách, ktoré sú voľne prístupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497052
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa: • § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukazuje predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna úroveň: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v rozsahu minimálne jednej zákazky pre práce na rekonštrukciách budov alebo výstavbe nových budov v minimálnej hodnote jednej zákazky 35 000,00 Eur bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce na stavbách bytových aj nebytových budov. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t.j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky atď.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. prílohu č. 3 výzvy na predkladanie ponúk - zmluva o dielo.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Mokrá Lúka)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Mokrá Lúka)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 17:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom komunikačného systému EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497052
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497052
 • Označenie dokumentu/zákazky: súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Mokrá Lúka)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Mokrá Lúka)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)