CPV: 90512000-9 Služby na prepravu odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90512000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56396-MSS Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Verejná súťaž
eZakazky 10.12.2021
10:00
Mikroregión 11 PLUS