CPV: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71200000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51089-MSP Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM)
Verejná súťaž
UVO 31.03.2023
09:00
Univerzitná nemocnica Martin