Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)

Informácie

Názov zákazky:
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
15,00 €
Verejný obstarávateľ:
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
17.05.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
19.06.2023 13:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.