Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1667/1, o výmere 260 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)

Informácie

Názov zákazky:
Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1667/1, o výmere 260 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
5,75 €
Verejný obstarávateľ:
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Komárno
NUTS:
SK023 - Nitriansky kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
26.04.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
29.05.2023 13:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.