Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina (Obhliadka miesta plnenia zákazky sa uskutoční dňa 1. februára 2023 o 10:00 hod. na adrese závodu Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina. Zraz záujemcov bude vo vstupnej hale do výrobného areálu závodu Žilina 15 min. pred začatím obhliadky. Obhliadka sa uskutoční podľa pravidiel stanovených obstarávateľom pre pohyb v jeho areáli a za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Na obhliadke sa môže zúčastniť záujemca, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán, ak sa preukáže dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo ekvivalentného dokladu (ďalej len „doklad o oprávnení podnikať“). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverené alebo splnomocnené osoby, ak sa preukážu dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu o oprávnení záujemcu podnikať a písomným poverením alebo splnomocnením udeleným záujemcom, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, že sú oprávnené zúčastniť sa obhliadky v mene a za záujemcu.)

Informácie

Názov zákazky:
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina (Obhliadka miesta plnenia zákazky sa uskutoční dňa 1. februára 2023 o 10:00 hod. na adrese závodu Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina. Zraz záujemcov bude vo vstupnej hale do výrobného areálu závodu Žilina 15 min. pred začatím obhliadky. Obhliadka sa uskutoční podľa pravidiel stanovených obstarávateľom pre pohyb v jeho areáli a za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Na obhliadke sa môže zúčastniť záujemca, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán, ak sa preukáže dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo ekvivalentného dokladu (ďalej len „doklad o oprávnení podnikať“). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverené alebo splnomocnené osoby, ak sa preukážu dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu o oprávnení záujemcu podnikať a písomným poverením alebo splnomocnením udeleným záujemcom, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, že sú oprávnené zúčastniť sa obhliadky v mene a za záujemcu.)
Druh postupu:
Výzva na predkladanie ponúk
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
29 179 736,80 €
Hlavný CPV:
45251220-9 - Stavebné práce na kogeneračných zariadeniach
Verejný obstarávateľ:
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
MiestoDodania:
Žilina
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
23.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
20.02.2023 15:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.