Predaj pozemku v katastrálnom území Nová Baňa: pozemok C KN pare. č. 6346/17 - ostatná plocha o výmere 1.440 m2 vytvorený z pozemku E KN pare. č. 4109/5 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa

Informácie

Názov zákazky:
Predaj pozemku v katastrálnom území Nová Baňa: pozemok C KN pare. č. 6346/17 - ostatná plocha o výmere 1.440 m2 vytvorený z pozemku E KN pare. č. 4109/5 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary
Predpokladaná hodnota:
3,35 €
Verejný obstarávateľ:
Mesto Nová Baňa
MiestoDodania:
Nová Baňa
NUTS:
SK032 - Banskobystrický kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.11.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
07.12.2022 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.