DNS Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.944.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová
Telefón: +421 220925298
Email: svetlusa.felcanova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234
Hlavná adresa(URL): http://vlada.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
DNS Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: 6612/2021/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude pravidelné zabezpečovanie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny (elektrickej energie) do odberných miest s prevzatím zodpovednosti za odchýlky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto, v predpokladanom množstve cca 2 623,50 MWh za 1 kalendárny rok, t.j. cca 10 494,00 MWh za 48 mesiacov (roky 2022 až 2025) pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 944 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude pravidelné zabezpečovanie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny (elektrickej energie) do odberných miest s prevzatím zodpovednosti za odchýlky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto, v predpokladanom množstve cca 2 623,50 MWh za 1 kalendárny rok, t.j. cca 10 494,00 MWh za 48 mesiacov (roky 2022 až 2025) pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích (odberných) miest bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom
prostredníctvom informačného systému ERANET.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 944 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ záujemca nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ich splnenie preukáže nasledovne:
Záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V prípade preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn. že ak záujemca vo svojej ponuke nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na jeho vydanie.
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov musia obsahovať:
a)ak ide o fyzickú osobu
1.meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.štátne občianstvo,
4.pohlavie,
5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
b)ak ide o právnickú osobu
1.obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná;
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.11.2021 09:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01.12.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://vlada.eranet.sk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov, vysvetlenie požiadaviek
uvedených v konkrétnych výzvach na predkladanie ponúk budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie formou odkazu na systém ERANET. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom ako aj k všetkým doplňujúcim podkladom v systéme ERANET.
3. Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vytvorený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to
neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.
5. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického
nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. Podrobné informácie týkajúce sa zriadenia dynamického nákupného systému a zadávania konkrétnych zákaziek sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
6. Záujemca pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného
európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na
preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2021