3D pre kultúrne dedičstvo

  Zadávateľ:
Ing. Zsolt Papp
  Predpokladaná hodnota:
157.786,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.12.2021 14:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ing. Zsolt Papp
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37862995
Sládkovičova 2, 93401 Levice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zsolt Papp
Telefón: +421 366318235
Fax: +421 36366399115
Email: proart.atelier@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.proart.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Dotovaný subjekt podľa §8 ods. 1 písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Autorizovaný architekt
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
3D pre kultúrne dedičstvo
Referenčné číslo: VO/04-04/2020/ZP
II.1.2) Hlavný kód CPV
38520000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k 3D skeneru a nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k výpočtovej technike
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
157 786,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k 3D skeneru
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38520000-6
30124500-9
30216110-0
48318000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
JA04-0 - Pre projekt
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ing. Zsolt Papp, Sládkovičova 2, 934 01 Levice
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k 3D skeneru - nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré sa skladajú s 3D skenera, batérie k 3D skeneru, náhradnej batérie k 3D skeneru, statívu k 3D skeneru a príslušenstva k 3D skeneru. Súčasťou zákazky je poskytnutie služby inštalácie softvéru pre import a registráciu dát, softvéru na podporu spracovania dát z 3D skenera a softvéru na vytváranie 3D modelov z fotografií a skenovania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
85 899,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Názov projektu: 3D pre kultúrne dedičstvo
ITMS kód projektu: 302031H854
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k výpočtovej technike
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
30213300-8
30213100-6
30213200-7
30232100-5
30231300-0
30232100-5
30231300-0
38520000-6
30231320-6
30237200-1
48761000-0
48920000-3
48322000-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
JA04-0 - Pre projekt
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ing. Zsolt Papp, Sládkovičova 2, 934 01 Levice
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie software k výpočtovej technike nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré sa skladajú s notebook PC, stolný PC, tlačiareň, tlačiareň s dotykovým displejom, skener, monitor, ploter a dodávky softvéru k výpočtovej technike, ktorý obsahuje: antivírusový softvér, kancelársky softvér a grafický softvér.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
71 887,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: MK-116/2019/SOIROPPO3-302031H854
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Názov projektu: 3D pre kultúrne dedičstvo
ITMS kód projektu: 302031H854
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač pre časť č. 1 a časť č. 2 predmetu zákazky musí splniť podmienky účasti podľa §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v tomto rozsahu:
1.nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
2.nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
3.nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4.nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
5.je oprávnený dodávať požadovaný tovar a poskytovať službu inštalácie softvéru,
6.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
7.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
8.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Ich splnenie uchádzač preukáže podľa §32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neuplatňuje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.12.2021 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2021 10:00
Miesto: Sládkovičova 2, 934 01 Levice
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Prístup k súťažným podkladom, ostatným dokumentom zákazky potrebných na vypracovanie ponuky, vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie alebo iné doklady a dokumenty sú elektronické, všeobecne verejné dostupné v profile dotovaného hospodárskeho subjektu v záložke "zákazky" na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/435018 a prostredníctvom Informačného systému EVO umiestnenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese: https://evo.uvo.gov.sk/evo.
2.Dotovaný hospodársky subjekt bude postupovať podľa §66 ods. 7 prvá veta ZVO, vyhodnotenie podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a ponuky sa budú predkladať podľa §49 ZVO.
3.Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) časti.
4.Dotovaný hospodársky subjekt bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania postupovať v zmysle §20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO.
5.Žiadosťou o účasť sa podľa §2 ods.5 písm. j ZVO rozumie úkon hospodárskeho subjektu, ktorým prejavuje jednak záujem o bližšie informácie o predmetnom verejnom obstarávaní ako aj o jeho účasť. Žiadosť o účasť je písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov a ostatných dokladov a dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, ak ide o verejnú súťaž. Žiadosť o účasť, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu dotovaného hospodárskeho subjektu s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť dotovanému hospodárskemu subjektu prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO v lehote uvedenej v bode IV.2.2 oznámenia.
6.Proces zadávania tejto zákazky, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO a súvisiacimi predpismi.
7.Dotovaný hospodársky subjekt, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom vo forme predloženia Zoznamu subdodávateľov.
8.Dotovaný hospodársky subjekt podľa §41 ods. 1 písm. b) ZVO vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ úspešného uchádzača / uchádzačov spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
9.Ak navrhovaný subdodávateľ úspešného uchádzača / uchádzačov nebude spĺňať podmienky účasti podľa §41 ods.1 písm. b) ZVO, dotovaný hospodársky subjekt písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie.
10.Podmienky účasti sú určené v nasledujúcej časti súťažných podkladov Kapitole A.2 Podmienky účasti a / alebo v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
11.Zapísanie konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora overuje dotovaný hospodársky subjekt v informačnom systéme verejnej správy.
12.V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude dotovaný hospodársky subjekt spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby.
13.Dotovaný hospodársky subjekt má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlas všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
14.Dotovaný hospodársky subjekt si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
15.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre časť zákazky č. 1 vo výške 4.000,00 EUR a pre časť zákazky č. 2 vo výške 2.500,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladov.
16.Dotovaný hospodársky subjekt podporuje, aby úspešný uchádzač pre časť č. 1 a úspešný uchádzač pre časť č. 2 predmetu zákazky predložili poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu vo výške ceny tovaru a služby inštalácie softvéru.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2021