Nákup servera a operačného systému

  Zadávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Predpokladaná hodnota:
110.955,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30796482
Žellova 2, 82924 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
Telefón: +421 908464595
Fax: +421 2856507
Email: hana.slachtova@udzs-sk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9119
Hlavná adresa(URL): https://www.udzs-sk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dohľad nad verejným zdravotným poistením, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup servera a operačného systému
Referenčné číslo: 26102021/Server/UDZS
II.1.2) Hlavný kód CPV
48820000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup servera a operačného systému pre potrebu vybudovania záložnej serverovne prvá fáza.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
110 955,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48900000-7
72263000-6
72265000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
110 955,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2 Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad pre fyzické osoby (za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami hospodárskeho subjektu) podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.4 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona, ktorú uvedie vo svojej ponuke
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona,
3.2 podľa § 35 zákona v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. d) zákona,
3.3 podľa § 36 zákona v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá v lehote/lehotách podľa zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne uvedené v Kúpnej zmluve na nákup servera a operačného systému
uzavretá podľa § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenej v systéme EVO
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.11.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.11.2021 10:30
Miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2, Bratislava, Slovenská republika.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku
má právo sa zúčastniť otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (OP) a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca sa preukáže OP, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ (VO) pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.
2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie (verzia 18.0)
vedenom a sprístupnenom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/
(ďalej len systém EVO). Podrobnejšie informácie o systéme EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na portáli EVO (Viac o IS EVO verzia 18.0) v časti PRÍRUČKY https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f7.html a v časti VIDEONÁVODY https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html.
3. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (vrátane editovateľných dokumentov) a na preukázanie splnenia
podmienok účasti sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO podľa zákona prístupné v rámci systému EVO a predmetného verejného obstarávania a/alebo v profile VO na portáli www.uvo.gov.sk.
4. VO odporúča záujemcom, resp. uchádzačov, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľke konto zriadené v
systéme EVO počas celého procesu obstarávania.
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie
záujemca požiada dostatočne vopred.
6. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 5 SP. Vzor
Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.
7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
8. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
9. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií.
10. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej zmluvy.
11. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
12. Podľa PHZ je táto zákazka podlimitná, verejný obstarávateľ sa však rozhodol postupovať dobrovoľne vyšším postupom - postupom nadlimitnej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.10.2021