Rekonštrukcia 22kV rozvodní a ochrán 22kV rozvodní PVE Liptovská Mara

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
601.170,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.12.2021 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Komošová
Telefón: +421 910674528
Email: Zuzana.Komosova@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia 22kV rozvodní a ochrán 22kV rozvodní PVE Liptovská Mara
Referenčné číslo: 2021/09299
II.1.2) Hlavný kód CPV
31214000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Účelom Obstarávania je zabezpečiť pre Objednávateľa rekonštrukciu rozvodní 22 kV a ochrán 22kV prečerpávacej vodnej elektrárne Liptovská Mara s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti napájania vlastnej spotreby a modernizácia výzbroje, automatiky a spôsobu ovládania jednotlivých prvkov rozvodní.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
601 170,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51112100-1
45311000-0
31682200-2
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s., Vodné elektrárne Trenčín, PVE Liptovská Mara
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia rozvodní 22 kV a ochrán 22kV prečerpávacej vodnej elektrárne Liptovská Mara s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti napájania vlastnej spotreby a modernizácia výzbroje, automatiky a spôsobu ovládania jednotlivých prvkov rozvodní.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí prílohu týchto súťažných podkladov - "Technická špecifikácia".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
601 170,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí v čase a spôsobom určeným obstarávateľom v súlade s § 55 ods. 1 ZoVO.
2.1 Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a písm. h) ZoVO.
2.2 Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a preukázať ich splnenie
predložením nižšie uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku / žiadosť o účasť;
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ -
príspevková organizácia),
- výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať,
- doklad: záujemca nepreukazuje, dôkazné bremeno je na obstarávateľovi
2.3 Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 ZoVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v žiadosti o účasť.
2.4 Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, preukáže splnenie
podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZoVO.
2.5 Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.6 Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu.
2.7 Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
2.8 Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v ZHS, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa bodu 2.2 tejto časti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, a preukáže ich splnenie predložením uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
1. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

2. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (expertov) v minimálnom počte 6 osôb, zodpovedných za riadenie realizácie služieb/stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
- Záujemca musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii osoby určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov) spĺňajúcich stanovené požiadavky, v príslušnom počte. Nižšie uvedené požiadavky záujemca preukáže:
a) predložením profesijného životopisu s minimálnym obsahom:
* meno a priezvisko experta,
* dosiahnuté vzdelanie,
* súčasná pracovná pozícia,
* prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania,
* vlastnoručný podpis experta.
b) v prípade, ak záujemca nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi záujemcom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy záujemcom, ak sa záujemca stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní.
c) predložením originálu/overenej kópie o odbornej spôsobilosti
Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu Európskej únie, obstarávateľ uzná pre účely zaradenia do procesu verejného obstarávania aj ekvivalentné doklady o odbornej spôsobilosti v súlade s platným právom daného štátu záujemcu. Pred podpisom zmluvy, má úspešný uchádzač povinnosť predložiť obstarávateľovi ekvivalentné doklady vydané podľa platnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie, ktoré budú autorizované príslušnými úradnými orgánmi alebo inštitúciami Slovenskej republiky.
d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní
Záujemca vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov:

3. V súlade s ustanovením § 35 ZoVO musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality.

4. V súlade s § 35 ZoVO musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 (OHSAS 18001).

5. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZoVO uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení.

Vzhľadom na povolený rozsah vo formulári Oznámenia kompletné znenie kritérií výberu a minimálnej požadovanej úrovne štandardov je uvedené v dokumente Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardu (MPÚŠ) k bodu 1:
Zo zoznamu dodávok tovaru/poskytnutých služieb musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar/poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 150.000,- EUR bez DPH. Za dodanie tovaru/poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje Rekonštrukcia aj iných rozvodní a ochrán ako rozvodní a ochrán 22kV.

MPÚŠ k bodu 2:
Expert č. 1: Samostatný elektrotechnik (v počte minimálne 2 osoby), ktorý musí predložiť MPÚŠ podľa bodu c):
originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §22 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III. na elektrických zariadeniach min. nad 1000V, vrátane bleskozvodov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia alebo ekvivalentného doklad;
Expert č. 2: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (v počte minimálne 2 osoby), ktorý musí predložiť MPÚŠ podľa bodu c):
originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III. na elektrických zariadeniach nad 1000V, vrátane bleskozvodov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia alebo ekvivalentného doklad;
Expert č. 3: Revízny technik vyhradených technických zariadení (v počte minimálne 1 osoba), ktorý musí predložiť MPÚŠ podľa bodu c):
originál/overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §24 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III. na elektrických zariadeniach min. nad 1000V, vrátane bleskozvodov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia alebo ekvivalentného doklad;
Expert č. 4: SW pracovník pre nastavovanie ochrán (v počte min. 1 osoba), ktorý musí predložiť MPÚŠ podľa bodu a):
doklad preukazujúci prax pre nastavenie ochrán minimálne 3 roky.
Osoby, ktorými záujemca preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky. Títo pracovníci musia byť zároveň uvedení v zmluve.

MPÚŠ k bodu 3:
Záujemca predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality záujemcom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality

MPÚŠ k bodu 4:
Záujemca predloží platný certifikát systému riadenia bezpečnosti, ktorým záujemca potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 (OHSAS 18001) vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.

MPÚŠ k bodu 5:
Záujemca predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým záujemca potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: 1. Formulár jednotného európskeho dokumentu s vyplnenými údajmi v Časti I tvorí prílohu súťažných podkladov.
2. Ak sa záujemca zúčastní verejného obstarávania ako skupina fyzických osôb/právnických osôb, musí pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uviesť všetkých svojich členov, a to predložením nasledovných dokladov:
Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom vytvoria
všetci členovia skupiny dodávateľov spoločnú právnu formu, napr. zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Ob. zákonníka. Plná moc vystavená pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
3. Všetky doklady predkladané podľa bodov III.1.1) až III.1.3) musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa predkladá žiadosť o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom,
musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny
potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi
skupiny.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie budú uvedené v Súťažných podkladoch a vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.12.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.10.2021