Prístroje a zariadenia pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

  Zadávateľ:
Biomedicínske centrum SAV
  Predpokladaná hodnota:
636.602,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Biomedicínske centrum SAV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50073869
Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
Telefón: +421 259302472
Email: tatiana.elanova@savba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.biomedcentrum.sav.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Veda a výskum
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prístroje a zariadenia pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
Referenčné číslo: NL 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
38500000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie prístrojov a zariadení pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
636 602,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zostava zariadení na analýzu proteínov
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38430000-8
38433000-9
38434510-4
42910000-8
42912330-4
38436600-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Zostava 6 zariadení na analýzu proteínov:
1.Mikroobjemový UV-Vis spektrofotometer pre kvantitatívnu analýzu nukleových kyselín a proteínov;
2.Zariadenie na mechanickú homogenizáciu vzoriek za účelom izolácie nukleových kyselín a proteínov;
3.Elektroforetická aparatúra slúžiaca na 1D vertikálnu gélovú elektroforézu;
4.Aparatúra na semi-dry transblot vhodná pre Western blotting, Northern a Southern blot transfer a transfer DNA a RNA;
5.Aparatúra vhodná na vertikálnu elektroforézu;
6.Systém na produkciu ultračistej vody.

Podrobná špecifikácia jednotlivých zariadení je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 455,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 2
II.2.1) Názov
Plethysmograf na meranie respiračných parametrov malých laboratórnych zvierat
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38434540-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Zariadenie na meranie respiračnej funkcie u potkanov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 336,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 3
II.2.1) Názov
Slide scanner
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38520000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj na skenovanie a digitalizáciu fluorescenčných preparátov, ktorý umožňuje nasnímanie kompletných štruktúr v požadovanom mikroskopickom zväčšení a umožní tak celistvú imunohistochemickú analýzu celej skúmanej štruktúry a nie len jej vybraných častí.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
162 732,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zostava zariadení na meranie prežívania, proliferácie a regenerácie buniek
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38434510-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Zostava zariadení:
1. Prístroj na monitorovanie prežívania a proliferácie buniek v bunkovej kultúre v reálnom čase, umožňuje sledovať životaschopnosť buniek v rôznych podmienkach, pri poškodení a následnej regenerácii;
2. AccuWound 96 kit potrebná súčasť na vytvorenie poškodenia vrstvy kultivovaných buniek. Prístroj umožňuje štandardizované uniformné poškodenie vrstvy buniek, pre štúdium ich prežívania a regenerácie.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
63 762,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 5
II.2.1) Názov
Terčík na prípravu vzoriek na hmostnostnú spektrometriu
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38430000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Terčík typu Anchorchip na 1536 spotov vzoriek a 176 spotov pre kalibranty, s priemerom spotu 800 m.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 421,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 6
II.2.1) Názov
Komplexný integrovaný systém na izoelektrickú fokusáciu proteínov
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38400000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Zostava obsahuje - základnú jednotku na izoelektrickú fokusáciu proteínov, Control Software a Tutorial CD. Prístroj je vhodný na využitie pre DIGE. Zariadenie zabezpečuje štandardizáciu postupu prípravy gélov, reproducibilitu separácie, konštantnú rýchlosť separácie a uľahčenie manipulácie s proteínovou vzorkou.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 534,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 7
II.2.1) Názov
Univerzálny, plne digitálny, multiparametrový, stolový prietokový cytometer
Časť č.: 7.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38434510-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Plne digitálny, multiparametrový, stolový prietokový cytometer s využitím na sledovanie bunkového cyklu, apoptózy a viabillity buniek. Pomocou cytometra bude možné paralelne analyzovať dôležité bunkové markery v jednej vzorke čo pri obmedzených vzorkách z pacientov významne pomáha pri získavaní výsledkov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
133 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 8
II.2.1) Názov
Mikroskop pre svetlé pole a fluorescenciu
Časť č.: 8.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38510000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto pracoviska verejného obstarávateľa v Košiciach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Špičkový mikroskop určený na pozorovanie buniek a tkanív vo svetlom poli a fluorescencii, vybavený kvalitnou kamerou na zaznamenanie vysoko kvalitných záznamov z pozorovaných objektov a kvalitnými objektívmi a filtrami, ktoré umožnia súčasné značenie viacerých bunkových markerov a ich detekciu v bunke.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
45 472,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
Časť: 9
II.2.1) Názov
Fluorescenčný zobrazovací systém
Časť č.: 9.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38515200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmet zákazky bude dodávaný na miesto detašovaného pracoviska verejného obstarávateľa v Ružomberku.
II.2.4) Opis obstarávania:
Prístroj umožňujúci fluorescenčné a zobrazenie svetlého a farebného poľa, meranie intenzity fluorescencie a polarizácie, časovo rozlíšenú fluorescenciu, filtrovanú luminiscenciu, absorbciu UV-Vis.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 SP Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
146 450,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: 31100 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
kód projektu: 313011V344
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšia špecifikácia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, a § 34 ods. 1 písm. a ) a j) ZVO je uvedená v Prílohe č.3 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Bližšie podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 10:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa pred otváraním ponúk preukáže predmetným splnomocnením a preukazom totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického
verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania
týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v
listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Verejný obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie
ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom
príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre
verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Verejný obstarávateľ v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia
uchádzača/ov v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s
úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
8. Ďalšie usmernenia a podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Detailné podmienky účasti sú uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
10. Nepožaduje sa zábezpeka.
11. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 9 častí s cieľom vytvoriť priestor pre čo najširšiu hospodársku
súťaž, a to aj pre malých a stredných podnikateľov (MSP). Na každú časť predmetu zákazky bude uzatvorená
samostatná zmluva s jedným úspešným uchádzačom, t.j. v tomto postupe verejného obstarávania môžu byť
úspešní 1 až 9 uchádzači.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.10.2021