Dodanie techniky pre kompostáreň

  Zadávateľ:
Mesto Kremnica
  Predpokladaná hodnota:
509.214,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.10.2021
  Dátum zverejnenia:
02.11.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kremnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00320781
Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5374
Hlavná adresa(URL): www.kremnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie techniky pre kompostáreň
Referenčné číslo: Kr/3/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144510-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú tovary dodanie techniky pre kompostáreň v rámci projektu s názvom: Kompostáreň Kremnica. Zákazka sa delí na samostatné časti porobnejšie definované v súťažných podkladoch:
1. Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO,
2. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu,
3. Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo,
4. Drobné príslušenstvo ku kompostárni.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
509 214,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144510-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Kremnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie auta na manipuláciu s kuchynským BRKO podvozok a hák na naťahovanie kontajnera (HNK) na umývanie nádob pre kuchynský BRKO.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
165 820,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP v rámci OPKŽP, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144510-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Kremnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie zberového vozidla na zber kuchynského odpadu.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
194 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP v rámci OPKŽP, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň kremnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie nádob na kuchynský BRKO - 120L, nádoby na kuchynský BRKO - 10L hnedá (perforovaný košík s vekom), papierové sáčky na kuchynský BRKO 10L, sklolaminátové kontajnery na kuchynský BRKO - 1,1 m3, veľkokapactiné kontajnery.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
117 600,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP v rámci OPKŽP, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Drobné príslušenstvo ku kompostárni
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38900000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kompostáreň Kremnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie príslušenstva pre kompostáreň geotextília na prekrytie kompostu určená a slúžiaca na zhodnocovanie BRK, sada s meracími zariadeniami určenými a slúžiacimi na zhodnocovanie BRKO, vysokotlakový čistič kontajnerov.
Podrobne v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 960,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Žiadosť o NFP v rámci OPKŽP, výzva s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedieÚrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti
úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre časti zákazky 1 až 3 zákazky:
Uchádzač musí spĺňať podmienku týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt, dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 psm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných
osôb podľa§ 34 ods. 3 ZVO.
Mena pre cenu: EUR bez DPH. Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom
stanoveným Európskou centrálnou bankou na daný rok, ku ktorému sa dodávka tovaru viaže a uviesť ako bola
vypočítaná. Ak sa dodávka tovaru viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa prvej vety,
cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre rozhodný
dátum.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka - okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Bližšie informácie viď bod III.1.1
tohto oznámenia.
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti preto, aby uchádzač preukázal skúsenosti s úspešnou realizáciou
dodávok rovnakých alebo podobných tovarov ako je predmet zákazky v stanovenom minimálnom objeme a stal sa
zmluvným partnerom garantujúcim dodanie tovarov pre projekt spolufinancovaný z EŠIF.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky/časti zákazky (vozidlá na zber alebo manipuláciu s odpadom, BRKO, špeciálne dodávky pre odpad, kontajnery a nádoby a i.) v min. hodnote:
pre časť 1: v min. hodnote 150 tis. EUR bez DPH,
pre časť 2: v min. hodnote 170 tis. EUR bez DPH,
pre časť 3: v min. hodnote 100 tis. EUR bez DPH.
Pre časť 4 sa nevyžaduje.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2021 13:00
Miesto: Enixa, s.r.o., kanc. Revolučná 2, 010 01 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o zelené VO, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny v predložených ponuk budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, alebo ak žiadosť o NFP v
rámci OPKŽP nebude schválená.
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa §40 ods. 6 psm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kriétria na vyhodnotenie ponúk, viď súťažné podklady.
V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovené v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.
Uchádzač je povinný uviesť osobu resp. osoby, ktoré ponuku vypracovali, ak ju nevypracoval sám.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.10.2021