II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
366.666,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.10.2021
  Dátum zverejnenia:
28.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: Ing. Jana Jančovičová
Telefón: +421 960317633
Fax: +421 960312510
Email: jana.jancovicova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434253
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434253
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Servisná podpora leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - Rádionavigačné systémy TACAN
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1 - Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Servisné stredisko uchádzača (poskytovateľa) a/alebo Vojenský útvar 4977 Sliač a/alebo Vojenský útvar 6335 Prešov a/alebo Vojenský útvar 1201 Kuchyňa
NUTS kód:
SK
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie v mesiacoch: 34
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 366 666,67 EUR bez DPH
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je v rokoch 2022-2024 na leteckých pozemných informačných systémoch (LPIS):
1. vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby zariadení TACAN - pravidelnej údržby LPIS s cieľom predchádzať poruchám dielcov, skupín, podskupín a blokov vrátane dodávky dielov a spotrebného materiálu a udržiavať tak prevádzkyschopnosť LPIS Rádionavigačných systémov TACAN
2. vykonanie opráv zariadení TACAN - vykonávanie nálezových servisných opráv s cieľom odstrániť poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov technológií rádionavigačných systémov TACAN vrátane dodávok dielov (HW a SW komponenty) a obnovovať tak prevádzkyschopnosť LPIS - Rádionavigačných systémov TACAN
Dodávaný materiál (dielce, skupiny, podskupiny a bloky) musí byť dodávaný iba od certifikovaného výrobcu, v prípade náhrady požadovaného materiálu za iný typ, musí byť táto náhrada potvrdená výrobcom.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50660000-9
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 366 666,67 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Dátum začatia: 01.02.2022
Dátum ukončenia: 30.11.2024
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača, ktorého vyzve na predloženie ponuky zábezpeku. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desať tisíc EUR).
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len banka),
b) poistením záruky,
c) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke
Podmienky zloženia zábezpeky ponuky verejný obstarávateľ stanoví vo výzve na predkladanie ponúk.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavenej faktúry.
Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do podpisu rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody.
V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
1. a) Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť uchádzača predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu má zapísané VM10) vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu alebo uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

1. b) Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť uchádzača predložiť platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydané Úradom vojenského letectva MO SR, alebo uznané doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

Preukázanie splnenia týchto osobitných podmienok plnenia zmluvného vzťahu bude verejný obstarávateľ požadovať od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti v zmysle tohto oznámenia a budú vyzvaní na predloženie ponuky.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) - záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom
b) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
b1) - záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako
3 mesiace alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom.
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a nedoplatky voči colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1) - záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace
uchádzač alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom.
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) - záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom.
e) je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky
e1) - záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom.
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1) -záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo
- podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
- predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
alebo
- predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdenia o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu EÚ podľa § 152 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne informáciou o tom,
že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
- iným rovnocenným dokladom.
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
g1)preukazuje verejný obstarávateľ
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
h1)preukazuje verejný obstarávateľ

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto oddielu oznámenia.

Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol záujemcovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
1.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
1.1.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
1.1.1.1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

1.1.1.2 Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky
(pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 1.1.1.1.tohto oznámenia.

1.2.Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3.Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 1.1. tohto oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: technická spôsobilosť sa nevyžaduje
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: bližšie informácie ohľadom elektronickej aukcie budú súčasťou súťažných podkladov, ktoré verejný obstarávateľ zašle s výzvou na predloženie ponuky iba tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
UpIA-EL3/1-96/2021
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 02.12.2021 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2021 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v
žiadosti o účasť. Preklad a úradný preklad sa nevyžaduje len v prípade českého jazyka.
2. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného
systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
3. Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
4. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
5. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu III.2)
PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže, kedy na predloženie
ponuky vyzýva záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, záujemcom sa neumožňuje predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
7. Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že požadované služby, ktoré sú predmetom zákazky, nie je možné považovať za samostatné predmety zákazky z dôvodu, že ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je samostatná z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmluvného vzťahu a jedná sa o činnosti, ktoré spolu súvisia a sú navzájom previazané.
10.Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať
viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 10 000,00 EUR (slovom: desať tisíc EUR).
11. Rámcová dohoda na predmetnú zákazku sa uzatvorí na dobu určitú, a to od 1.2.2022 do 30.11.2024 (poznámka: v prípade, ak vzhľadom k času vykonávania úkonov v procese zadávania zákazky postupom užšej súťaže, iných úkonov verejného obstarávateľa smerujúcich k uzavretiu rámcovej dohody, alebo rámcová dohoda nebude uzavretá a nenadobudne účinnosť dňa 1.2.2022 z akýchkoľvek iných dôvodov, rámcová dohoda bude uzavretá na dobu určitú a to do 30.11.2024 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti).
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
IČO: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.10.2021