Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
7.082.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
18.10.2021
  Dátum zverejnenia:
25.10.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Blažena Porubská
Telefón: +421 250692206
Email: blazena.porubska@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-profilov/detail/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231400-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany - EBO V2" a Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" v členení:
1. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" (ďalej len stavba č. 1) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V043 EBO V2 - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
2. Realizácia stavby "Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2" (ďalej len stavba č. 2) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
3. Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" (ďalej len stavba č. 3) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia V496 Križovany - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 082 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kombinácia stavieb č. 1 a 3 ( t.j. Stavba č. 1 - Realizácia stavby Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca a Stavba č. 3 - Realizácia stavby Preizolácia V496 Križovany - Bošáca)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315400-2
71323100-9
71355200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Ochranné pásmo 400 kV vedenia V043 EBO V2 Bošáca a portál v ESt Bošáca a v EBO V2
Ochranné pásmo 400 kV vedenia V496 Križovany Bošáca a portál v ESt Križovany a v ESt Bošáca
II.2.4) Opis obstarávania
Časť č. 1 zahŕňa:
1. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" (ďalej len stavba č. 1) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V043 EBO V2 - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
2. Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" (ďalej len stavba č. 3) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia V496 Križovany - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 792 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 32
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky pri stavbe č. 1 je 20 mesiacov a pri stavbe č. 3 je 32 mesiacov.
k bodu II.2.6 Hodnota bez DPH pre stavbu č. 1 je 2 356 100,00 EUR a pre stavbu č. 3 je 3 436 200,00 EUR.
Napriek skutočnosti, že časť č. 1 bude vyhodnocovaná ako celok t. j. úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bez DPH za túto časť predmetu zákazky (celková cena stavby č. 1 a stavby č. 3 spolu) budú uzatvorené dve samostatné zmluvy t. j. ZoD na Realizáciu stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" a ZoD na Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca".
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stavba č. 2 (t.j. Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany - EBO V2" )
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315400-2
71323100-9
71355200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Ochranné pásmo 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2 a portál v ESt Križovany a v EBO V2
II.2.4) Opis obstarávania
Realizácia stavby" Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2" (ďalej len stavba č. 2) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 290 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 20
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky a oprávnenie podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenné oprávnenie vydané v štáte sídla, alebo miesta podnikania uchádzača. Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú
zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s:
- § 34 ods. 1 písm. a) zákona,
- § 34 ods. 1 písm. b) zákona,
- § 34 ods. 1 písm. g) zákona,
- § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona.
Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená na každú časť zvlášť:
1. Zábezpeka stanovená na časť č. 1 je 250 000,00 EUR
2. Zábezpeka stanovená na časť č. 2 je 50 000,00 EUR
V prípade, že uchádzač predloží ponuku na časť č. 1 predmetu zákazky a zároveň aj ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky, zábezpeku musí zložiť za každú časť samostatne.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorú sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných
podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.01.2022 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 17.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.01.2022 10:00
Miesto: K bodu IV.2.7:Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17.01.2022 o 10.00. hod. na časť č. 1 a o 10:30 hod. na časť č. 2 v sídle obstarávateľa: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, prízemie, školiaca miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v bode 24 časti A.1 SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady s prílohami (ďalej len SP),ako aj Zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) s prílohami sú dostupné v
Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:
https://obstaravanie.sepsas.sk
2.Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom
SEPS PORTÁL VO,ktorý je dostupný na webovej adrese https://obstaravanie.sepsas.sk
3.V prípade potreby vysvetlenia podmienok,uvedených v oznámení alebo SP môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom,ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
4.Ponuky-všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov,vyhotovené z ich originálov
alebo ich úradne osvedčených kópií.Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a
šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
5.Obstarávateľ podľa § 38 ods.2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods.6 písm. g) zákona,tzn. že
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača,ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie,že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6.Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t.j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016,ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom,že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky dokument604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa,aby si do neho sami preniesli/prepísali.
7.Každá časť predmetu zákazky sa bude vyhodnocovať zvlášť. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za konkrétnu časť v EUR bez DPH. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 SP.
8.Na každú stavbu č.1-3 predmetu zákazky obstarávateľ uzavrie jednu samostatnú zmluvu s jedným uchádzačom. Zákazka je rozdelená na 2 časti.Uchádzač môže predložiť samostatnú ponuku na jednu z týchto častí alebo ponuku na každú z uvedených časti. Bližšie informácie sú uvedené v bode 3 SP.
9.V súlade s § 56 ods.8 a nasl.zákona obstarávateľ stanovuje,že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods.2 až 7 zákona,ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
10.Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6.časti A.1 SP.
11.Vzhľadom na charakter predmetu zákazky obstarávateľ podľa § 38 ods.4 zákona vyžaduje,aby určité podstatné
úlohy vykonal priamo sám úspešný uchádzač alebo v prípade skupiny dodávateľov,ktorýkoľvek člen skupiny. Bližšie
informácie sú uvedené v SP a v návrhu ZoD, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
12.Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP,ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
13.Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti,technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty-písm.c).
14.Nariadená dovolenka obstarávateľa je od 27.12.2021 do 31.12.2021.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.10.2021