Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.929.336,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.10.2021
  Dátum zverejnenia:
14.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania
Referenčné číslo: 37294/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS).

Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je navrhnutých 8 špecializovaných učební, modelovňa s ateliérom pre 3D tlač, štyri odborné kabinety, prípravná miestnosť - kuchynka a technická miestnosť. Na severozápadnom okraji pôdorysu sa chodba symetricky rozširuje do nástupného priestoru - predsália, z ktorého je cez dvojicu dvojkrídlových dverí prístupná prednášková aula so stupňovitou podlahou a celkovou kapacitou 160 stoličiek v auditóriu. Vybudovaním nadstavby získa užívateľ priestory pre moderné učebne vybavené progresívnymi technológiami, ktoré zaručia vysokú úroveň vzdelávania. Zároveň sa vyrieši priestorový deficit školy. Vybudovaním výťahu v samostatnej prístavbe sa umožní bezbariérový prístup aj študentom prípadne aj vyučujúcim s obmezdeniami pohybu a orientácie. Nadstavba je navrhnutá v energetickom štandarde A1. Súčasťou projektu sú aj viaceré progresívne a ekologické riešenia strecha s extenzívnou zeleňou ako vodozádržné opatrenie či lokálna fotovoltaická elektráreň, ktorá bude slúžiť priamo vyučovaciemu procesu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 929 336,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214200-2
45300000-0
45310000-3
45400000-1
45430000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania Diela je J. M. Hurbanova 6, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, parc. KN C č. 3336/6, 3336/13 a 3337/ 20 v k. ú. Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS).

Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je navrhnutých 8 špecializovaných učební, modelovňa s ateliérom pre 3D tlač, štyri odborné kabinety, prípravná miestnosť - kuchynka a technická miestnosť. Na severozápadnom okraji pôdorysu sa chodba symetricky rozširuje do nástupného priestoru - predsália, z ktorého je cez dvojicu dvojkrídlových dverí prístupná prednášková aula so stupňovitou podlahou a celkovou kapacitou 160 stoličiek v auditóriu. Vybudovaním nadstavby získa užívateľ priestory pre moderné učebne vybavené progresívnymi technológiami, ktoré zaručia vysokú úroveň vzdelávania. Zároveň sa vyrieši priestorový deficit školy. Vybudovaním výťahu v samostatnej prístavbe sa umožní bezbariérový prístup aj študentom prípadne aj vyučujúcim s obmezdeniami pohybu a orientácie. Nadstavba je navrhnutá v energetickom štandarde A1. Súčasťou projektu sú aj viaceré progresívne a ekologické riešenia strecha s extenzívnou zeleňou ako vodozádržné opatrenie či lokálna fotovoltaická elektráreň, ktorá bude slúžiť priamo vyučovaciemu procesu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 929 336,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 390
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ sa za účelom získania zdrojov financovania realizácie diela, ktoré je predmetom toho verejného obstarávania, bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP), ktorého podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci IROP. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podmienka účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 1 450 000,00 € bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou budovy. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác).

V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Podmienka účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie prác:
a)Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou budov) v dĺžke minimálne 3 roky.

Uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia,
- profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh, najmä Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.11.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.11.2021 11:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na vyššie uvedenej adrese. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. v bode 18. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finanč. a ekonomick. postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti JED alebo
- v zmysle §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt. čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle §20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle §49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasled.spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dni v čase 8.00-16.00 hod.,
-počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 prac. dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom k skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s §112 ods. 6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa ekonomických, sociálnych a kvalitatívnych hľadísk, tieto sú uvedené v časti A. bod 23.2. súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom). Viac v súťažných podkladoch. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2021