Nákup 14 ks licencií SW AutoCAD

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
27.800,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.10.2021
  Dátum zverejnenia:
13.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Veselá
Telefón: +421 259356342
Email: martina.vesela@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15037/summary
Hlavná adresa(URL): www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup 14 ks licencií SW AutoCAD
Referenčné číslo: MAGS OVO 63418/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
48218000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Hlavné mesto SR Bratislava plánuje nákup nových a predĺženie starých 14 ks licencií software AutoCAD.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
27 800,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2021