Komunitné dvojkomorové kompostéry

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
54.160,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2021 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.10.2021
  Dátum zverejnenia:
13.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502270
Fax: +421 376511931
Email: Miroslav.Danis@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nitra.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.josephine.probiz.com
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komunitné dvojkomorové kompostéry
II.1.2) Hlavný kód CPV
39234000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Stručný opis predmetu zákazky:

Technická špecifikácia zhotovenia dvojkomorového komunitného kompostéra

Základom požadovaného dvojkomorového komunitného kompostéra sú 2 identicky vyrobené zberové kompostovacie komory rovnakej kvality. Rozmery jednej zberovej kompostovacej komory: 1200 mm (d) x 1110 mm 1200 mm (š) x 1040 mm - 1250 mm (v). 1250 mm je výška v najvyššom bode. Zberové kompostovacie komory musia byť uspôsobené k tomu, aby mohli byť spojené (zmontované) z dôvodu stability.

Vnútorná konštrukcia je vyhotovená z joklového oceľového profilu pre dlhú životnosť a ako prevencia pred vandalizmom. Na vnútornej konštrukcii sú riadne upevnené oceľové pletivá typ ťahokov Fe a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu o hrúbke min. 1,5 mm 2,0 mm, a rozmermi oka 0,5 cm - 0,8 cm x 0,5 cm - 0,8 cm. Zberová kompostovacia komora je takto zabezpečená proti vniknutiu nepovolaných osôb a nežiadúcich živočíchov, najmä hlodavcov. V rámci komory nesmú byť žiadne voľne dostupné medzery väčšie ako 0,8 cm x 0,8 cm. Spodok oceľovej konštrukcie je zosilnený oceľovými prvkami.

Strecha zberovej kompostovacej komory je otvárateľná pre praktickú prevádzku a obsluhu. Na streche je praktický otvor s úchytom (dvierka o rozmeroch 30 cm x 30 cm) na vhadzovanie bioodpadov, ktorý je uzamykateľný. Strecha môže byť sedlová, pultová alebo plochá s určitým sklonom (min. 3%) z dôvodu stekania dažďovej vody. Strecha z vodovzdornej preglejky prípadne z vodovzdornej preglejky v kombinácii s oceľovou konštrukciou.

Vonkajšok kompostéra je opatrený vodeodolnými doskami z preglejky. Medzera medzi preglejkami môže byť maximálne 2,0 cm 2,5 cm, kvôli prúdeniu vzduchu a dizajnu. Predná stena zberovej kompostovacej komory je rozdelená na dve rovnaké časti. Vrchná časť je výklopná smerom von a spodná časť odnímateľná prípadne výklopná pre praktickú manipuláciu s nahromadeným bioodpadom resp. kompostom.

Nevyhnutné spojovacie či upevňovacie časti (napr. skrutky, matice, podložky, haspry, petlice, mechanické záklopy, pánty) z nerezu pre dlhú životnosť a celkovú akosť.

Do cenovej ponuky treba zahrnúť: materiál, výrobu, základný a vrchný syntetický náter, dopravu na miesto umiestnenia, montáž (na tvare miesta sa dve zberové komory spoja 2 4 pevnými skrutkami), úprava terénu a osadenie kompostérov na miesto určenia podľa požiadavky odberateľa, zaučenie obsluhy a 2-ročnú záruku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
54 160,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Technická špecifikácia zhotovenia dvojkomorového komunitného kompostéra

Základom požadovaného dvojkomorového komunitného kompostéra sú 2 identicky vyrobené zberové kompostovacie komory rovnakej kvality. Rozmery jednej zberovej kompostovacej komory: 1200 mm (d) x 1110 mm 1200 mm (š) x 1040 mm - 1250 mm (v). 1250 mm je výška v najvyššom bode. Zberové kompostovacie komory musia byť uspôsobené k tomu, aby mohli byť spojené (zmontované) z dôvodu stability.

Vnútorná konštrukcia je vyhotovená z joklového oceľového profilu pre dlhú životnosť a ako prevencia pred vandalizmom. Na vnútornej konštrukcii sú riadne upevnené oceľové pletivá typ ťahokov Fe a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu o hrúbke min. 1,5 mm 2,0 mm, a rozmermi oka 0,5 cm - 0,8 cm x 0,5 cm - 0,8 cm. Zberová kompostovacia komora je takto zabezpečená proti vniknutiu nepovolaných osôb a nežiadúcich živočíchov, najmä hlodavcov. V rámci komory nesmú byť žiadne voľne dostupné medzery väčšie ako 0,8 cm x 0,8 cm. Spodok oceľovej konštrukcie je zosilnený oceľovými prvkami.

Strecha zberovej kompostovacej komory je otvárateľná pre praktickú prevádzku a obsluhu. Na streche je praktický otvor s úchytom (dvierka o rozmeroch 30 cm x 30 cm) na vhadzovanie bioodpadov, ktorý je uzamykateľný. Strecha môže byť sedlová, pultová alebo plochá s určitým sklonom (min. 3%) z dôvodu stekania dažďovej vody. Strecha z vodovzdornej preglejky prípadne z vodovzdornej preglejky v kombinácii s oceľovou konštrukciou.

Vonkajšok kompostéra je opatrený vodeodolnými doskami z preglejky. Medzera medzi preglejkami môže byť maximálne 2,0 cm 2,5 cm, kvôli prúdeniu vzduchu a dizajnu. Predná stena zberovej kompostovacej komory je rozdelená na dve rovnaké časti. Vrchná časť je výklopná smerom von a spodná časť odnímateľná prípadne výklopná pre praktickú manipuláciu s nahromadeným bioodpadom resp. kompostom.

Nevyhnutné spojovacie či upevňovacie časti (napr. skrutky, matice, podložky, haspry, petlice, mechanické záklopy, pánty) z nerezu pre dlhú životnosť a celkovú akosť.

Do cenovej ponuky treba zahrnúť: materiál, výrobu, základný a vrchný syntetický náter, dopravu na miesto umiestnenia, montáž (na tvare miesta sa dve zberové komory spoja 2 4 pevnými skrutkami), úprava terénu a osadenie kompostérov na miesto určenia podľa požiadavky odberateľa, zaučenie obsluhy a 2-ročnú záruku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
54 160,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať služby ako je predmet zákazky.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 15:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora!
- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2021