Obnova dátového úložiska v UKB

  Zadávateľ:
Univerzitná knižnica v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
208.333,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.10.2021
  Dátum zverejnenia:
13.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná knižnica v Bratislave
IČO: 00164631
Michalská 1, 81417 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Halmo
Telefón: +421 949581914
Email: halmo@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/606
Hlavná adresa(URL): https://www.ulib.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova dátového úložiska v UKB
Referenčné číslo: OM21UKB054
II.1.2) Hlavný kód CPV
48820000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova dátového úložiska v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá pozostáva z: .

dodania nasledovných tovarov:
-Server 2 ks
-Diskové polia 1 ks
-Sieťové zariadenia 2 ks

a opcie na nákup v prvej polovici roku 2022:
-Server 1 ks
-Disková kapacita - 140 TB
Tovar musí byť nový, dosiaľ nepoužitý, vrátane dopravy na miesto plnenia.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B. Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
208 333,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30233141-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obnova dátového úložiska v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá pozostáva z: .

dodania nasledovných tovarov:
- Server 2 ks
- Diskové polia 1 ks
- Sieťové zariadenia 2 ks

a opcie na nákup v prvej polovici roku 2022:
- Server 1 ks
- rozšírenie Diskovej kapacity - o 150 TB
Tovar musí byť nový, dosiaľ nepoužitý, vrátane dopravy na miesto plnenia.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v kapitole B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
208 333,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 28
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením nasledujúcich dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania tovarov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že dodával tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodanie tovarov Sever alebo diskové polia) v hodnote jednej dodávky tovaru vo výške najmenej 65 000,- EUR bez DPH.

Podrobné ínformácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 12:15
Miesto: Online sprístupnenie ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia.Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom,t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
2.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému Josephine. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať vsystéme
Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačovrovnako prostredníctvom systému Josephine.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými
spôsobmi:
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipoma
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eIDregistruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovnýchdňoch v čase
8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti nakartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systémuJosephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14912/summary, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
6. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.10.2021