Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho Bytča - prístavba

  Zadávateľ:
Mesto Bytča
  Predpokladaná hodnota:
268.069,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.10.2021
  Dátum zverejnenia:
12.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bytča
IČO: 00321192
Námestie SR 1/1, 01438 Bytča
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Dušan Beníček
Telefón: +421 415073914
Email: aukcie@bytca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bytca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.zetagroup.net
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Mestská samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho Bytča - prístavba
Referenčné číslo: VO/2021/2/VaŽP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA34-8 - Rozšírenie
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prístavba jestvujúcej školskej jedálne pri ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči.
Práce budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia.
Účelom stavby je zväčšenie kapacity jedálne; s pôvodných 92 miest sa kapacita zväčší na 184 miest.
Jednopodlažná prístavba bude mať jednoduchý tvar kvádra, s pôdorysom 24,49x 7,36 m a výškou priemerne 3 m od terénu. Novonavrhovaná časť bude zasadená do existujúceho pôdorysu, k západnej fasáde a to v úrovni 1.PP. Vonkajšie povrchy prístavby budú prispôsobené k existujúcej stavbe, čiže omietka a kabrincový obklad, farby sa tiež prispôsobia existujúcim. Okná v prístavbe boli umiestňované tak, aby boli v línií s exitujúcimi oknami na vyšších podlažiach. Prístavba bude mať plochú pochôdznu strechu z betónových platní na rektifikačných terčoch. Odvodnenie strechy pododkvapovým žľabom a zvodmi popri fasáde. Strecha bude z voľných strán zabezpečená skleneným zábradlím.
Hlavný nosný systém prístavby tvorí železobetónový skelet, čiže stĺpy a prievlaky v dvoch smeroch, na ktorých je uložená betónová stropná doska obojsmerne pôsobiaca. Skelet je doplnený o výplňové murivo z pórobetónových tvárnic, pričom spodná časť steny je z monolitického železobetónu. Južná stene je navrhnutá na celú výšku zo železobetónu. Stĺpy sú založené na dvojstupňových železobetónových pätkách a obvodové steny na dvojstupňových železobetónových pásoch. Obvodové steny pod terénom sú zateplené XPS, nad terénom minerálnou vlnou. Ťažká plávajúca podlaha zateplená EPS 150S je uložená na betónovej podkladovej doske na štrkovom lôžku. Stropná doska tvorí nosnú konštrukciu strechy, na ktorú sa uložia vrstvy pochôdznej jednoplášťovej plochej strechy zateplenej minerálnou vlnou, ktorej nášlapná vrstva sa vytvorí z betónových platní na rektifikačných terčoch. Krytina je tvorená fóliovou hydroizoláciou. Strecha je z voľných strán opatrená skleneným zábradlím s nosnými nerezovými stĺpikmi. Strecha bude odvodnená pododkvapovým plechovým dažďovým systémom. Do okenných otvorov sa osadia plastové okná s izolačným trojsklom. V prístavbe sa vytvorí zvukovoizolačná ľahká sadrokartónová priečka. Vnútorný povrch stien a stropu bude tvorený vápennocementovou omietkou. Fasáda sa na kontaktnom zatepľovacom systéme opatrí tenkovrstvovou omietkou a v soklovej časti kabrincovým obkladom. Prístavba bude dilatačne oddelená od existujúcej stavby.
V existujúcej budove a to na 1.PP sa v okolitých miestnostiach vykonajú hlavne nové povrchové úpravy, výmena dverí, vybudovanie nových priečok a nových otvorov.
Z danými úpravami a prístavbou sa v príslušných častiach vyhotovia aj nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny a vzduchotechniky.
Bližšie v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
268 069,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212500-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho č. 261/7 v Bytča - prístavba.
Miesto stavby: k. ú. Veľká Bytča, Ul. E. Lániho. poz. par. č. KNC 1213/1, 1214/3
Okres: Bytča
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavby - prístavby, za účelom rozšírenia kapacity školskej jedálne E. Lániho v Bytči. Vytvorí sa nový a väčší výdajný priestor obedov namiesto jedného výdajného okna budú dve výdajné okná z dôvodu urýchlenia výdaja obedov. Realizovanie prístavby bude prebiehať hlavne počas prázdnin, čiže keď bude škola mimo prevádzky, kedy by mali byť realizované všetky nevyhnutné práce vo vnútri objektu. S výstavbou prístavby budú súvisieť aj stavebné úpravy v existujúcej časti jedálne, kuchyni a chodby vedúcej do jedálne a úpravy na vonkajšom schodisku
Bližšie v SP a následne v ZoD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
268 069,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.
Ďalšie podmienky účasti osobného postavenia ako aj odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú uvedené a stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú uvedené a stanovené v Súťažných podkladoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať vypracovaný časový harmonogram realizácie diela, ktorý bude tvoriť Prílohu ZoD.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa e-aukcia.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Bytča eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v časti F.- Súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2021 10:30
Miesto: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01, Bytča, kancelária č. 2, prízemie.
Otváranie ponúk je neverejné a zápisnica u otvárania ponúk sa nezasiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a náležitosti
ponuky elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/, ako aj v profile verejného obstarávateľa (ÚVO).
2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom, ktorých verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorým systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.
3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako sken originálu, resp. sken úradne overenej kópie v súbore pdf, pokiaľ nie je určené inak.
4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.
5. Verejný obstarávateľ Mesto Bytča si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo v stanovenej lehote
viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:
- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy
- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s
použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny,
- resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote
viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote
viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Bytča, stránka www.bytca.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.
8. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I.
Zmluvy o dielo, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 Zmluvy o dielo.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.10.2021