Cyklistický chodník Horné Srnie – Antostalska dolina

  Zadávateľ:
Obec Horné Srnie
  Predpokladaná hodnota:
379.351,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.10.2021
  Dátum zverejnenia:
12.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Horné Srnie
IČO: 00311588
Družstevná 430/1 , 91442 Horné Srnie
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklistický chodník Horné Srnie – Antostalska dolina
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výstavba cyklotrasy v dĺžke 1 087,72m.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
379 351,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Horné Srnie, p.č.: KNC 1218,/2 ,1933/1, 2878, 2860, 2837, KNE 2046/1.
II.2.4) Opis obstarávania
Dĺžka cyklistického chodníka je 1 087,72m, celková plocha 3 314,49m 2. Šírka komunikácie je 3,00m obojsmerná + obojstranné krajnice po 0,25 m. V trase sú navrhnuté dva priepusty DN 600 dĺžky 7,50m a DN 1000 v dĺžke 5,00m, vrátane osadenia značenia. Min. modul pružnosti podložia chodníka musí dosiahnuť hodnotu 30MPa. Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
379 351,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: EŠIF
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Čiastkové termíny/ míľniky sú uvedené v čl. 3 Zmluvy o dielo.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Zákazka sa nedelí na časti, kedže tvori jeden funkčný celok.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.
Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepredloží doklady podľa §32 ods. 2 písm. b), c), e) a f) zákona, verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle §32 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z.. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa §32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
V súvislosti s prijatým zákonom č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti
byrokracii), došlo od 1.12.2019 k novelizácii ustanovenia § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z.; pri
aktualizácii dokladov odporúčame záujemcom, resp. uchádzačom postupovať podľa všeobecného metodického
usmernenia č. 11/2019 : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=571
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona : zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom : 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona : údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených alebo riadiacich zamestnancov.
3.3. Podľa §34 ods. 1 písm. h) zákona : uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
3.4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3.6. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dôkaz (napr. referencie) o uskutočnení stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (rekonštrukcia/ výstavba pozemných komunikácii), minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky (kumulatívne), to všetko za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t.j. od zverejnenia výzvy vo vestníku VO), pričom aspoň jedna zrealizovaná zákazka musí byť na výstavbu cyklochodníka v min. hodnote 150.000 eur bez DPH.

K bodu 3.2.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné údaje o odbornej kvalifikácii odborníka :
- Platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci pre dopravné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, vydaný členským alebo iným štátom; súčasťou osvedčenia musí byť okrúhla pečiatka stavbyvedúceho a podpis stavbyvedúceho
- Životopis odborníka ( vlastnoručne podpísaný) s uvedením súčasnej pracovnej pozície a profesijnej praxe, z ktorej musí vyplývať, či je odborník zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa §34 ods. 3 zákona. V životopise musí preukázať skúsenosti v oblasti riadenia realizácie dopravných stavieb v pozícii stavbyvedúci (nie jeho asistent) v hodnote min. 300.000,00 EUR bez DPH kumulatívne. Odborník, ktorým uchádzač preukázal splnenie tejto podmienky účasti, bude uvedený v Zmluve o dielo ako osoba stavbyvedúceho.

K bodu 3.3.: Uchádzač preukáže vo väzbe na §36 ZVO, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác, ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet
verejného obstarávateľa, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia
zmluvných povinností zhotoviteľom. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú
bankovú záruku.
Vyžaduje sa zádržné vo výške 5% z každej faktúry - z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 5 % z ceny bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre. Platnosť 5 % zádržného, resp. bankovej záruky, musí trvať do ukončenia záručnej doby diela.

Vyžaduje sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti a poistenie stavby. Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky aj pri využití subdodávateľov.
Dodržanie TKP č.6 na dopravu asfaltových zmesí.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2021 11:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie
zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: nevzťahuje sa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania
poskytovateľom NFP.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky (resp. pridelených na základe zmluvy o NFP)
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak verejný obstarávateľ nebol úspešný pri zabezpečení NFP zo zdrojov EŠIF, resp. z iných zdrojov, určených na prefinancovanie predmetu zákazky.
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona
8. V rámci záväzkového vzťahu sa vyžaduje od zhotoviteľa povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.10.2021