Nákup náhradných dielov pre vozidlá kategórie M1, N1, N2, N3, AVIA, TATRA a ZETOR

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
102.267,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.10.2021
  Dátum zverejnenia:
12.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Valentová
Telefón: +421 918938899
Email: svetlana.valentova@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Hlavná adresa(URL): www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup náhradných dielov pre vozidlá kategórie M1, N1, N2, N3, AVIA, TATRA a ZETOR
Referenčné číslo: 3828/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup náhradných dielov pre vozidlá kategórie M1, N1, N2, N3, AVIA, TATRA a ZETOR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
102 267,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Náhradné diely do motorových vozidiel AVIA
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
strediská Správy ciest Košického správneho kraja: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je nákup náhradných dielov do motorových vozidiel AVIA. Bližší informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 286,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Náhradné diely do motorových vozidiel M1, M1/N1 a N1
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
strediská Správy ciest Košického správneho kraja: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je nákup náhradných dielov do motorových vozidiel kategórie M1, M1/N1 a N1. Bližší informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 281,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Náhradné diely do motorových vozidiel N2, N3
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
strediská Správy ciest Košického správneho kraja: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je nákup náhradných dielov do motorových vozidiel kategórie N2, N3. Bližší informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 750,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Náhradné diely do motorových vozidiel TATRA
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
strediská Správy ciest Košického správneho kraja: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je nákup náhradných dielov do motorových vozidiel TATRA. Bližší informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 132,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Náhradné diely do motorových vozidiel ZETOR
Časť č.: 5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
strediská Správy ciest Košického správneho kraja: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom je nákup náhradných dielov do motorových vozidiel ZETOR. Bližší informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
42 817,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ďalej len ZHS) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti spôsobom podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením:
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie602.html.
Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo v prípade, ak požadovaný doklad nie je uvedený v jeho aktuálnom Zápise do zoznamu podnikateľov (§152 ods. 1), ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO, takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a od uchádzačov vyžaduje predložiť doklady v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
1.2Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 10:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://scksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/48
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Systém ERANET umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://scksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky
akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť podľa § 114 ods. 1 ZVO vo väzbe na § 39 ZVO jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") alebo čestným vyhlásení. JED v zmysle § 39 ZVO, pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE
VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 ZVO.
8. Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 6 druhá veta ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
9. V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g) ZVO.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2021