Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu 2021

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
144.193,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Kristína Ščepková
Telefón: +421 333236352
Email: kristina.scepkova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu 2021
Referenčné číslo: 39842/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
03452000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do jednotlivých lokalít v rámci mesta Trnava.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
144 193,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
LOKALITA 1- Strom do domu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 1 - Strom do domu (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 623,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Beethovenov park
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 2 - Bethovenov park (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
6 930,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
LOKALITA 3 - Rybníková ulica
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 3 - Rybníková ulica (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
7 148,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
LOKALITA 4 - Park Janka Kráľa
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 4 - Park Janka Kráľa (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
72 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
LOKALITA 5 - Medziháj aleja - cyklotrasa Parná
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 5 - Medziháj aleja - cyklotrasa Parná (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 599,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
LOKALITA 6 Štrky rozvoľnené lúčne plochy B, D, F
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 6 - Štrky rozvoľnené lúčne plochy B, D, F (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 936,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
LOKALITA 7 - Stromy do rôznych lokalít v meste
Časť č.: 7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 7 - Stromy do rôznych lokalít v meste (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 003,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
LOKALITA 8 - Náhrada za uschnuté stromy z predošlých výsadieb
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03452000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Územie mesta Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu do LOKALITY 8 - Náhrada za uschnuté stromy z predošlých výsadieb (bližšie informácie je možné nájsť v súťažných podkladoch).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
954,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 41
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), f) ZoVO.

Záujemca/uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO vtedy, ak ide o záujemcu/uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO záujemca/uchádzač preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZoVO - t. j. čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO.

§ 34 ods. 1 písm. a) ZoVO
Za predchádzajúce tri roky od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk uchádzač musel poskytnúť rovnaké alebo obdobné plnenia ako je predmet zákazky, pričom hodnota aspoň jedného vykonaného plnenia musí byť najmenej vo výške 8 000,- EUR bez DPH a sumárna hodnota poskytnutých plnení musí byť najmenej vo výške 16 000, - EUR bez DPH.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu poskytnutých plnení s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a uvedením referencie, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO. Ak odberateľ nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, uchádzač v zozname uvedie kontaktnú osobu odberateľa spolu s jej telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom, u ktorej si je možné údaje uvádzané v zozname overiť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 12:15
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne s uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2021