Hromadná podzemná garáž Malacky

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
2.045.425,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
IČO: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Asia Laliková
Telefón: +421 347966197
Email: msu@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4138/
Hlavná adresa(URL): http://www.malacky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hromadná podzemná garáž Malacky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223310-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác. Stavenisko hromadnej podzemnej garáže sa nachádza v Malackách v centre mesta. Objekt hromadnej/verejnej podzemnej garáže bude objekt s funkciou parkovania osobných automobilov, motocyklov a bicyklov pre verejnosť a potrebným zázemím.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 045 425,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SP sa budú realizovať na pozemkoch parcely reg. C, parcelné čísla 2872/1, 2872/3, 2872/4 , 2872/6, 2872/5, 4457/1, 4455, 4440/9, parcely reg. E - parcelné čísla 1473/5 k. ú. Malacky, okres Malacky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác . Stavenisko hromadnej podzemnej garáže sa nachádza v Malackách v centre mesta. Ide o pozemky na ktorých sa v súčasnosti nachádza voľná asfaltová plocha, ktorá sa využíva ako pozemné parkovisko bez konkrétnej regulácie, komunikácia, chodníky a mobilné objekty s dočasnými doplňujúcimi funkciami.
Pozemok je orientovaný smerom na hlavnú mestskú križovatku a park susediaci s areálom kostola. Zo severo - východnej strany je ohraničený Záhoráckou ulicou, z južnej strany je Kláštorné námestie, z juho západnej strany Hviezdoslavova ulica / táto sa v rámci realizácie podzemnej garáže v časti po vjazd do garáže ruší / a zo západnej strany sa nachádzajú súkromné pozemky Polyfunkčného objektu Severín - v realizácii. Stavebné pozemky sú vo vlastníctve mesta Malacky. Objekt hromadnej/verejnej podzemnej garáže bude objekt s funkciou parkovania osobných automobilov, motocyklov a bicyklov pre verejnosť a potrebným zázemím
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 045 425,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZÁKONA - Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov.

1.2 Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 ZÁKONA týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZÁKONA. Vzhľadom k skutočnosti že verejný obstarávateľ má prístup do databáz verejnej správy, uchádzač nie je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e), f) ZÁKONA.

1.2.1Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZÁKONA.
1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZÁKONA preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZÁKONA

§ 32 ods. 4) ZÁKONA - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

§ 32 ods. 5) ZÁKONA.- Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.3 Podľa § 114 ods. 1) ZÁKONA - Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej ako JED) podľa §39 ZÁKONA alebo čestným vyhlásením (vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. A.2 týchto súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods.6. ZÁKONA. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZÁKONA, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZÁKONA v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZÁKONA: Zoznam stavebných prác (SP) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia ver. obst. s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia SP; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní SP a zhodnotení uskutočnených SP podľa obch. podm., ak odberateľom:
(i)bol verejný obstarávateľ (VO) alebo obstarávateľ podľa ZÁKONA, dokladom je referencia,
(ii)bola iná osoba ako VO alebo obstarávateľ podľa ZÁKONA, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádz. nemá k dispozícii, vyhlásením uchádz. o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zml. vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.Min.úroveň požadovaná VO podľa § 38 ods. 5 ZÁKONA: Uchádzač predloží certifikát systému manaž. kvality v predmete zákazky (PZ) podľa normy EN ISO 9001. VO uzná ako rovnocenné osved. aj osved. vydané príslušnými org. čl. štátov.
Ak uchádz. alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný cert. v určených lehotách, VO musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manaž. kvality predložené uchádz. alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manaž. kvality sú v súlade s požadovanými STN na systém manaž. kvality.
Uchádz. musí preukázať, že má zavedený systém riadenia bezp. a ochrany zdr. pri práci a pri plnení PZ bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu zdravia zamest. na pracovisku ako aj ost. osôb ovplyvňovaných vykonávanou činnosťou uchádz.a, čo preukáže platným dokladom: cert. systému manaž. bezp. a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 vydaný akreditovaným certif. orgánom, v oblasti PZ alebo iným ekviv. dôkazom rovnocenným opatreniam na zabezpečenie bezp. a ochr. zdravia pri práci.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZÁKONA údajmi o vzdelaní a odb. praxi alebo o odb. kvalifikácií osôb určených na pln. zmluvy alebo riadiacich zamest.
Min. úroveň požadovaná VO podľa § 38 ods. 5 ZÁKONA:
Uchádz. musí preukázať svoju odb. spôsobilosť na realizáciu PZ potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených expertov spĺňajúceho stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na expertov uchádz. preukáže predložením požadovaného platného osv. o odb. spôsobilosti/oprávnenie alebo ekviv. dokladu, preukazujúceho kvalif. experta, ktorý bude uchádzač. k dispozícii na plnenie PZ. Uchádz. vo svojej ponuke uvedie info. o súčasnej prac. pozícií experta u uchádz., resp. iný právny vzťah medzi expertom a uchádzač. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich min. požiadaviek na experta stavbyvedúci:
a) platným osv. o vykonaní odb. skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb. inžinieroch v znení nesk. PP, v rozsahu: stavbyvedúci pre poz. stavby.
Uchádz. predloží fotokópiu osvedčenia s odtlačkom pečiatky a podpisom odb. spôsobilej osoby pre túto činnosť. VO si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov.

4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) uved. opatrení environmentálneho manaž. v nadväznosti na § 36 ZÁKONA.
2.5.1 Min. úroveň požadovaná VO podľa § 38 ods. 5 ZÁKONA
- Uchádz. musí preukázať, že má zavedený systém environmentálneho manaž. a pri plnení PZ bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu život. prostredia, čo preukáže platným dokladom: certifikátom systému environmentálneho manaž. v zmysle požiadaviek normy ISO14001 vydaný akreditovaným cert. org., pričom VO uzná ako rovnocenné osved. vydané príslušnými org. členských štátov EU pre environmentálne manaž. a audit alebo osved. vydané podľa noriem environ. manaž. vyplývajúcich z príslušných EN alebo MDZN certifikovaných org. VO prijme aj iné dôkazy predložené uchádzač., ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa pož. na vystavenie tohto certifikátu.
Uchádz. môže na preukázanie techn. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti využiť tech. a odb. kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ust. § 34 ods. 3 ZÁKONA.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
VO požaduje predložiť zoznam prác, kde celková hodnota uskutočnených SP prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia ver. obst. minimálne 1.700 000,- EUR bez DPH. Za uskutočnenie SP rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky sa považujú SP na výstavbe, rekonštrukcii, úprave alebo revitalizácií budov, garáži, parkovacích domov a pod. určených na podobný účel ako je uvedené v opise predmetu zákazky a PD.
VO požaduje v zozname SP predložiť min. jednu zrealizovanú stavbu podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia VO, pričom tá musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú zrealizované SP a dodávky podobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 1.150.000,- eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZÁKONA (za SP podobného charakteru sa v tomto prípade považuje: výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb alebo komunikácii, ktorých súčasťou sú podzemné garáže alebo výstavba alebo rekonštrukcia parkovacích domov alebo výstavba alebo rekonštrukcia samostatných podzemných garáží).
V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku NB SR ku dňu zaslania Výzvy na uverejnenie do Ves. ver.obs.
Zoznam SP a k tomu predložených referenciách bude uchádzačom predložený ako vyplnená Príloha č. D.1 (vzor) SP. V zozname ako aj v referenciách, resp. potvrdeniach odberateľov je potrebné uviesť: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, cenu v EUR bez DPH, miesto a lehotu uskutočnenia plnenia podľa zmluvy (začatie a ukončenie deň, mesiac a rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou, zhodnotenie dodaného plnenia podľa obch. podmienok. Pre potvrdenia odberateľov môže byť použitý ten istý formulár s tým, že ho potvrdí odberateľ.
Do realizovaných SP v rámci referenčného obdobia možno započítať iba práce na úspešne dokončených projektoch, resp. samostatne funkčných parciálnych celkoch projektov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZÁKONA.
2.7 Nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti:
2.7.1 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZÁKONA Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom.

Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Podmienky účasti je možné predbežne nahradiť aj predložením čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Podmienky použitia JED alebo čestného vyhlásenia sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Kritériom eAukcie je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.evo.gov.sk. Podmienky sú bližšie uvedené v súťažným podkladoch. .
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.11.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.11.2021 10:00
Miesto: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky, zasadačka na 3. poschodí
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v aj časti B Opis predmetu zákazky a v návrhu ZoD.
2. Zábezpeka sa v prípade danej zákazky nepožaduje
3. Komunikácia a výmena informácií medzi ver. obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- Pri komunikácii ver. obstarávateľ bude postupovať prostredníctvom Informačného systém EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
4.Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, bude sa naň pozerať akoby nebolo predložené.
5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu
poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia na poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v
minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Bližšie uvedené v ZoD
6.Úspešný uchádzač predloží najneskôr pred podpisom ZoD vecný, časový a finančný harmonogram prác. Bližšie uvedené v ZoD.
7. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej Zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa čl. VII bodu 12 ZoD.
8.Úspešný uchádzač/zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa podpisu ZoD zloží depozit vo výške 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (ďalej len Depozit), a to predložením listinného potvrdenia o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky vo výške Depozitu v prospech Objednávateľa bližšie uvedené v Čl. V Zmluvy o dielo Príloha č. E.1. v a SP.
9.Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu rovnajúcu sa 5% z ceny časti Diela (bez DPH), za ktorú bola Zhotoviteľom vystavená faktúra (ďalej ako Výkonnostné zádržné), pričom táto suma bude slúžiť na zabezpečenie náhrady nákladov spojených s odstránením vád Diela pred jeho úplným protokolárnym odovzdaním bližšie uvedené v Čl. VII Zmluvy o dielo.
10.Na zabezpečenie záruky Diela Zhotoviteľ najneskôr spoločne s protokolárnym odovzdaním Diela zloží na účet Objednávateľa garančné zádržné v celkovej výške 5% ceny Diela bez DPH; ak sa protokolárne odovzdala časť Diela, je Objednávateľ oprávnený zadržať garančné zádržné vo výške 5% z ceny časti odovzdaného Diela (bez DPH), za ktorú bola Zhotoviteľom vystavená faktúra (ďalej len Garančné zádržné) bližšie uvedené v Čl. VII ZoD.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2021