Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
1.119.919,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
IČO: 00738336
Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Rakytová
Telefón: +421 422832803
Fax: +421 422832900
Email: ivana.rakytova@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Referenčné číslo: ÚVTOS-ost-1-2/36-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému.
Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja tepla na prípravu teplej vody tepelným čerpadlom typu vzduch-voda a realizáciu núteného vetrania prostredníctvom rekuperačných jednotiek.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 119 919,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45216113-9
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA10-6 - Modernizácia
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Modernizácia zahŕňa:
- zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva,
- výmena výplní vonkajších otvorových konštrukcií,
- výmena svietidiel,
- bleskozvod,
- rekonštrukcia zdroja tepla na prípravu teplej vody tepelnými čerpadlami,
- inštalácia termoregulačných ventilov, hydraulické vyregulovanie
- realizácia núteného vetrania prostredníctvom rekuperačných jednotiek
a ostatné práce, ktorými sa dosiahne výstavba diela v požadovanej kvalite.
Pri realizácii stavebných a montážnych prác je potrebné dodržať požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajúce z osobitných podmienok prevádzky väzenského zariadenia nepretržitá prevádzka bez možnosti jej prerušenia. Postup stavebných prác a montáž technologických zariadení prispôsobiť a realizovať podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre zabezpečenie neprerušenej prevádzky ústavu počas rekonštrukcie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 119 919,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 200
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310041K281
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti A2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti A2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti A2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.11.2021 13:30
Miesto: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady spolu s projektovou dokumentáciou k verejnému obstarávaniu budú všetkým záujemcom sprístupnené na webovej stránke UVO na profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429497.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2021