KONTRASNÉ LÁTKY

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
481.769,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Suchá Magdaléna
Telefón: +421 557891626
Email: msucha@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
KONTRASNÉ LÁTKY
Referenčné číslo: S/19412/OVO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33696000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka kontrastných látok so zameraním najmä na diagnostické účely. Bližšia špecifikácia pre každú časť predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
481 769,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Neiónová, nízkoosmolárna a vodou rozpustná kontrastná látka pre RTG vyšetrenia s koncentráciou jódu 350 mg/1ml
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ požaduje neiónovú, nízkoosmolárnu vo vode rozpustnú RTG kontrastnú látku s koncentráciou jódu 350 mg jódu/1 ml určenú na vyšetrenia koronarografií, ľavostrannej ventrikulografií, arteriografií vrátane zobrazenia renálneho a viscerálneho riečiska, DSA vyšetrení a venografií.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
285 564,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Neiónová, nízkoosmolárna a vodou rozpustná nefrotropná RTG kontrastná látka na neurointervencie s koncentráciou jódu 400 mg/1ml
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ požaduje neiónovú, nízkoosmolárnu, nefrotropnú vo vode rozpustnú RTG kontrastnú látku na neurointervencie v koncentrácií jódu 400 mg na 1 ml. Kontrastná látka musí byť indikovaná minimálne na konvenčnú angiografiu a intraartériové DSA.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 658,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Neiónová, nízkoosmolárna, nefrotropná vo vode rozpustná RTG kontrastná látka pre CTA a CT vyšetrenia s koncentráciou jódu 370 mg/1ml
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ požaduje neiónovú, nízkoosmolárnu, nefrotropnú vo vode rozpustnú RTG kontrastnú látku určenú na realizáciu vyšetrení CT koronarografie, CTA angiografie, CT venografie a CT vyšetrenia pre dospelých pacientov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
190 627,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Neiónová, nízkoosmolárna, nefrotropná vo vode rozpustná RTG kontrastná látka pre vyšetrenia pediatrických pacientov a pacientov s porušenou funkciou obličiek s koncentráciou jódu 300 mg/1ml
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ požaduje neiónovú, nízkoosmolárnu, nefrotropnú vo vode rozpustnú RTG kontrastnú látku určenú pri vyšetreniach pediatrických pacientov a pacientov s porušenou funkciou obličiek
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 920,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady uvedené v predchádzajúcom bode, nakoľko nemá oprávnenie ich
získať z informačných systémov verejnej správy.
4. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE: V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný
obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje
predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
5. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o
zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom alebo záujemcom.
Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne
uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14880/summary.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Podrobnejšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.11.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2021 10:00
Miesto: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., riaditeľstvo - zasadacia miestnosť, Ondavská 8, 040
11 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese verejného obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 ZVO a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a pokynov uvedených v SP.
3. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady JED, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZVO.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na
predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia s v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou
systému. Podrobnosti sú opísané v SP.
5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
6. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými
spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou OP s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný
emailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EÚ) a je potrebné s touto
lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
7. SP a všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky (vrátane príslušných informácií týkajúcich sa prípravnej
trhovej konzultácie) k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a
priamy prístup k podkladom.
8. Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.
9. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení VO, sa riadia príslušnými
ustanoveniami ZVO v platnom znení.
10. VO nie je zelené VO, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na soc.aspekty.
11. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v SP, ktoré sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.10.2021