IT vybavenie – HW s SW

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
500.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44570783
Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Dzurilla
Email: martin.dzurilla@nsmas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nsmas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
IT vybavenie – HW s SW
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie IT hardware a software vybavenia a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
30237000-9
30231000-7
32420000-3
32422000-7
30232110-8
30232150-0
30125110-5
30125100-2
48820000-2
48800000-6
48218000-9
48000000-8
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Bratislava, Košice alebo detašované pracoviská nemocnice v množstve podľa čiastkovej objednávky konkrétneho pracoviska
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie IT hardware a software vybavenia a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému je vymedzená v časti "B.1 Opis predmetu zákazky"súťažných podkladov k predmetnému DNS.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade uplynutia času alebo vyčerpania finančnej hodnoty, verejný obstarávateľ môže vyhlásiť Dynamický nákupný systém opätovne.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b),
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c),
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d),
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e),
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f),
G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g),
H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h),
Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
Bližšie podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.11.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01.12.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Dynamický nákupný systém je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru alebo služieb bežne dostupných na trhu, zriadený Univerzitnou nemocnicou - Nemocnica svätého Michala, a. s. a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle systému ERANET.
2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému ERANET sú uvedené na internetovej stránke systému ERANET, ako i v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa k tomuto verejnému obstarávaniu.
3.Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
4.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
5.Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v ERANETE, je povinný sa registrovať v tomto systéme na adrese:
https://nsmas.eranet.sk/views/registration.html .Záujemca pri registrácii nemusí byť zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ani v Registri partnerov verejného sektora. Pri registrácii taktiež nie je povinný použiť tzv. eID, postačuje autentifikácia prostredníctvom emailovej adresy.
6.Na používanie dynamického nákupného systému v rámci ERANET je potrebné splnenie nasledujúcich technických požiadaviek: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2021