Hokejbalové a basketbalové ihrisko Latorická

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2021 16:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.10.2021
  Dátum zverejnenia:
08.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Telefón: +421 259356521
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14952/summary
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hokejbalové a basketbalové ihrisko Latorická
Referenčné číslo: MAGS OVO 62996/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia basketbalového a hokejbalového ihriska nachádzajúcich sa v areáli športovísk a ihrísk na Latorickej ulici v Bratislave, m. č. Podunajské Biskupice, osadených na parcely registra C č. 5539/1,6,7,9.

Podrobnejší opis predmetu zákazy sa nachádza v prílohe č. 1, ktorá je spolu s ostatnými dokumentami dostupná na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14952/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2021 16:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky podklady potrebné na vypracovanie ponuky sú dostupné bez obmedzení na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14952/summary
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2021