Lopej - údržba toku Vajskovský, r. km 0,350 - 0,420

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
43.905,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.10.2021
  Dátum zverejnenia:
08.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
IČO: 36022047
Partizánska cesta č. 69, 97498 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Devečková
Telefón: +421 484397131
Email: hron@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8120/show
Hlavná adresa(URL): https://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Lopej - údržba toku Vajskovský, r. km 0,350 - 0,420
Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 1538/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246200-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie kamennej pätky a oprava kamennej dlažby v dne a na ľavom svahu toku Vajskovský, v r.km 0,350-0,420, v súlade s technickou dokumentáciou stavby (technická správa, výkresová dokumentácia tvoria Prílohu číslo 7 k Výzve na predkladanie ponúk). Podrobný opis jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v rozpočte stavby, ako Príloha číslo 6 k Výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 905,09 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.10.2021