Novostavba a rekonštrukcia budov v rámci projektu „Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“

  Zadávateľ:
Domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
2.193.729,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.10.2021
  Dátum zverejnenia:
08.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov sociálnych služieb
IČO: 00647918
Ladomerská Vieska 84, 96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslava Urblíková
Telefón: +421 948725241
Email: dss@dsslvieska.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1562
Hlavná adresa(URL): https://www.dsslvieska.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.bbsk.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Domov sociálnych služieb
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba a rekonštrukcia budov v rámci projektu „Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“
Referenčné číslo: ID 2343 (2)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu "Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska I. etapa transformácie DSS". Jedná sa práce súvisiace s novostavbou, prístavbou a nadstavbou objektov domova sociálnych služieb, prístavbou rampy a ďalšími stavebnými úpravami jednotlivých objektov domova sociálnych služieb v zmysle projektovej dokumentácie.

Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 193 729,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
45300000-0
45310000-3
45261210-9
45400000-1
45410000-4
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania Diela sú objekty Domova sociálnych služieb v zmysle bodu 1. článku III. Zmluvy o dielo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania a spevnených plôch na pozemku podľa C-KN p. č. 1342, 1343 s napojením na miestnu komunikáciu III/2484 na ulici Partizánska na pozemku podľa C-KN parc. č. 2031 v katastrálnom území Žiar nad Hronom cez upravený jestvujúci vjazd. Novostavba bude pozostávať z dvoch samostatných bytových jednotiek s kapacitou 6 osôb a priestorov určených pre zamestnancov domova sociálnych služieb. Navrhovaný objekt sa osadí od hraníc susediacich pozemkov a celý objekt je navrhovaný ako bezbariérový pre pohyb imobilných osôb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
454 065,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu DSS objekt Baboje
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
45300000-0
45310000-3
45261210-9
45400000-1
45410000-4
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania Diela sú objekty Domova sociálnych služieb v zmysle bodu 1. článku III. Zmluvy o dielo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky sú stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúceho objektu DSS. Zariadenie momentálne slúži ako rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami. Po prestavbe bude slúžiť pre podporované bývanie klientov DSS. Navrhovaná prestavba rieši zmenu dispozície, výsledkom ktorej budú v objekte dve samostatné bytové jednotky s kapacitou 6 osôb každá jednotka a priestor určený pre zamestnancov DSS. Bytová jednotka na prízemí bude disponovať tromi izbami, dvomi kúpeľňami s WC, kuchyňou a obývacou izbou s jedálňou. Na prízemí sa bude nachádzať ešte vstupný priestor (zádverie), schodisko a technická miestnosť s funkciou práčovne. Na druhom nadzemnom podlaží bude druhá bytová jednotka s tromi izbami, dvomi kúpeľňami s WC, kuchyňou a obývacou izbou s jedálňou. Ďalej tu bude samostatný priestor pre personál, ktorý bude pozostávať z oddychovej miestnosti, šatne, kuchyne a kúpeľni s WC. K objektu bude pristavaný výťah a rampy, aby bol prístup do budovy bezbariérový.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
442 587,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stavebné úpravy a prístavba rampy objektu DSS Dankov dom a Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
45300000-0
45310000-3
45261210-9
45400000-1
45410000-4
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom vykonania Diela sú objekty Domova sociálnych služieb v zmysle bodu 1. článku III. Zmluvy o dielo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky sú stavebné úpravy a prístavba rampy existujúceho objektu domova sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske. Po prestavbe bude slúžiť pre podporované bývanie klientov DSS. Navrhovaná prestavba rieši zmenu dispozície, výsledkom ktorej budú v objekte dve samostatné jednotky s kapacitou 6 osôb každá jednotka a priestor určený pre zamestnancov DSS. K objektu bude pristavaná rampa, aby bol prístup do budovy bezbariérový rovnako ako celý navrhovaný objekt. Daný objekt sa nachádza v katastrálnom území obce Ladomerská Vieska na pozemku podľa C-KN č. 350 a351/2.
Predmetom tejto časti zákazky sú aj stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúceho jednopodlažného nepodpivničeného objektu DSS č. 84. Objekt slúži pre potreby DSS, kde sú ubytovaný jeho klienti. Stavebnými úpravami, nadstavbou a prístavbou sa objekt bude využívať na denné aktivity pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky pre imobilný pohyb osôb. Objekt sa nachádza na parcele C-KN č. 361 v katastrálnom území Ladomer. V rámci interiéru dôjde k dispozičným zmenám, pribudne nové vnútorné schodisko, prízemie bude slúžiť na denné aktivity a nové 2.np bude slúžiť ako administratívne priestory. V časti exteriér dôjde k vybudovaniu nového výťahu, novej terasy a rampy a samotnej nadstavbe 1/3 objektu. V rámci rozsahu prác na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy je predmetom prác aj zateplenie podláh, obvodových stien a stropov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 297 076,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Integrovaný regionálny operačný program
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
-výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

Splnenie predmetnej podmienky účasti (§ 32 ZVO) sa vyžaduje pre všetky časti predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Úplné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v časti F. Podmienky účasti, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh, najmä Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2021 11:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. v bode 18. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finanč. a ekonomick. postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti JED alebo
- v zmysle §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt. čestným vyhlásením nahradil.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle §20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle §49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasled.spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac. dni v čase 8.00-16.00 hod.,
-počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 prac. dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na web. adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom k skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s §112 ods. 6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa ekonomických, sociálnych a kvalitatívnych hľadísk, tieto sú uvedené v časti A. bod 23.2. súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom). Viac v súťažných podkladoch. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2021