Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu

  Zadávateľ:
Slovenská národná knižnica
  Predpokladaná hodnota:
170.483,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.10.2021
  Dátum zverejnenia:
08.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná knižnica
IČO: 36138517
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
Telefón: +421 432451288
Email: lubos.ranto@snk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
Hlavná adresa(URL): https://www.snk.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu
Referenčné číslo: 202102
II.1.2) Hlavný kód CPV
79810000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu v zmysle Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Predmetom zákazky je tlač a spracovanie propagačných materiálov a merkantilu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.
V cene za poskytnutie predmetu zákazky budú započítané všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, a to vrátane dopravných nákladov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
170 483,04 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22462000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu v zmysle Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Predmetom zákazky je tlač a spracovanie propagačných materiálov a merkantilu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.
V cene za poskytnutie predmetu zákazky budú započítané všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, a to vrátane dopravných nákladov. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
170 483,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a čestným vyhlásením.
Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 112 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Uchádzač predloží Zoznam poskytovaných služieb/zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky spolu v celkovej výške minimálne 75 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznamom poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú aj referenčné listy, alebo ekvivalentné doklady, musí účastník preukázať, že za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 10 000 EUR bez DPH. Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady predložené uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky.

Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Požadované doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží ako dôkaz, že je resp. bude z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti schopný úspešne plniť zmluvu, ktorej predmet súvisí s opisom predmetu zákazky. Uchádzač má preukázať skúsenosti s plnením predmetu podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Ak boli zmluvy, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO uzavreté v inej mene ako je euro, použije účastník na prepočet kurz ECB aktuálny v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač je zároveň povinný podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam poskytovaných služieb/zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky spolu v celkovej výške minimálne 75 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznamom poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú aj referenčné listy, alebo ekvivalentné doklady, musí účastník preukázať, že za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. hodnote 10 000 EUR bez DPH. Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady predložené uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2022 09:15
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.01.2022 09:30
Miesto: Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že každý zúčastnený uchádzač na otváraní ponúk bude musieť dodržať prísne hygienické opatrenia (rúško, rukavice na ruky, dezinfekcia rúk).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2021