Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - dostavba

  Zadávateľ:
Obec Čaňa
  Predpokladaná hodnota:
465.434,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2021 14:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
07.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čaňa
IČO: 00324060
Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Michal Rečka, starosta
Telefón: +421 556999206
Email: obeccana@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.obeccana.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - dostavba
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Uskutočnenie dostavby rozostavaného Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a podmienok grantu z fondov Európskej únie.
Dostavba je obstarávaná z dôvodu, lebo prvotný zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo z 03/2020 neplnil harmonogram postupu prác a na výzvy objednávateľa/obce často nereagoval. V mesiacoch 02-06/2021 aj napriek urgenciám objednávateľa/obce, práce takmer vôbec nenapredovali. Tento stav nútil objednávateľa/obec odstúpiť od prvotnej zmluvy o dielo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
465 434,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Čaňa, Parcelné číslo: 184/1, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - dostavba, 1 komplet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
465 434,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 03.01.2022
Dátum ukončenia: 16.05.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program; Európsky fond regionálneho rozvoja
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
B) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy.
C) Ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti formou Zoznamu hospodárskych subjektov, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, obstarávajúci upozorňuje, že takýto uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) zákona, keďže obstarávajúci nie je oprávnený použiť údaje z Informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:
A) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - preukazuje uchádzač predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) - ide o stavebné práce, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
C) Podľa § 34 ods. 1 písm. i) - ide o stavebné práce, uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
D) Podľa § 34 ods. 1 písm. l) - preukazuje uchádzač uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
E) V súlade s § 35 zákona musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti a ochrany pri práci (ďalej BOZP).
F) V súlade s § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 zákona uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení.
G) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
H) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Uchádzač predloží referencie alebo potvrdenia, v závislosti od typu odberateľa, realizovaných stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov, ktorý musí obsahovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná stavebná práca, v minimálnej kumulatívnej hodnote 450 tis. EUR bez DPH (slovom: štyristopädesiattisíc eur). Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú realizácie pozemných stavieb. Obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia obstarávania sa rozumie časový úsek predchádzajúcich 60 mesiacov odo dňa zverejnenia tejto Výzvy. Obstarávajúci si vyhradzuje právo overiť každú referenciu/potvrdenie a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto referenciu. V prípade, ak budú doklady podľa tohto bodu oznámenia predložené v inej mene, musia byť prepočítané kurzom inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB (Európska centrálna banka) v deň zverejnenia tejto Výzvy.
B) Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii nižšie špecifikovaných expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky a preukáže ich:
a) predložením požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti a
b) predložením čestného vyhlásenia experta, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (meno a priezvisko experta + vyhlásenie + podpis experta + odtlačok používanej pečiatky experta).
Uchádzač týmto spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na expertov:
Expert č. 1: stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby, musí byť držiteľom platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci.
C) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie s údajmi za predchádzajúce tri roky o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov. Obstarávajúci si vyhradzuje právo overiť údaje uvedené vo vyhlásení.
D) Vyžaduje sa, aby: a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
E) Uchádzač predloží platný certifikát systému riadenia BOZP, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia BOZP min. podľa štandardov OHSAS 18001 resp. ISO 45001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému BOZP podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
F) Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva (EM) v oblasti predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva min. podľa normy ISO 14001. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na EM predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie EM sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému EM alebo príslušnej normy EM.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
A) Dátum ukončenia zákazky uvedený v bode II.2.7) je maximálny možný na dokončenie celej dostavby, lebo verejný obstarávateľ má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie celej zákazky prostredníctvom IROP - Európsky fond regionálneho rozvoja, avšak toto financovanie, v dôsledku komplikácií pri prvotnej zmluve o dielo, je zabezpečené iba pri dokončení predmetného projektu do 05/2021.
B) Dátum začatia zákazky uvedený v bode II.2.7) je predpokladaný a orientačný, lebo je viazaný na účinnosť zmluvy o dielo k tejto zákazke, ktorá nastane až vo väzbe na doručenie správy z kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.
C) Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač
alebo člen skupiny dodávateľov.
Bližšie informácie k týmto požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 14:30
Miesto: V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a podľa platných obmedzení, otváranie ponúk bude formou online zasadnutia.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený štatutárom alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Poverený zástupca sa preukáže splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A) Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona sú v systéme ERANET a v profile zákazky na stránke ÚVO podľa údajov uvedených v bode I.3) Oznámenia/Výzvy.
B) Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch,
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
C) Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
D) Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
E) Vzhľadom na charakter stavebných prác - dostavba, záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
F) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
G) Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
H) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2021