Stredoslovenská galéria B.Bystrica - Rekonštrukcia a optimalizácia vykurovania - Bethlenov dom

  Zadávateľ:
Stredoslovenská galéria
  Predpokladaná hodnota:
52.964,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.10.2021
  Dátum zverejnenia:
07.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská galéria
IČO: 35984929
Dolná 8, 97590 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.art. Maroš Rovňák, ArtD
Telefón: +421 484701612
Email: riaditel@ssgbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stredoslovenská galéria B.Bystrica - Rekonštrukcia a optimalizácia vykurovania - Bethlenov dom
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212311-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena súčasných elektrických konvektorov za elektrické olejové radiátory na stenu so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou IQRC (bezdrôtová zónová regulácia, jedno centrálne ovládanie a využívanie PID algoritmu) s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty. Práce zahŕňajú demontáž starých vykurovacích zariadení, drobné murárske práce na vysprávke muriva, dodávku a montáž nových vykurovacích zariadení, odvoz odpadu vrátane revízie nových vykurovacích zariadení.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
52 964,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania
zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.10.2021