Most cez rieku Krupinica

  Zadávateľ:
Mesto Krupina
  Predpokladaná hodnota:
530.507,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Krupina
IČO: 00320056
Svätotrojičné námestie 4/4 , 96301 Krupina
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kunová
Telefón: +421 915753886
Email: obstaravanie@vierakunova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5324
Hlavná adresa(URL): https://krupina.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Most cez rieku Krupinica
Referenčné číslo: 434217
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221110-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia mosta v intraviláne mesta Krupina na ulici Majerský rad, ktorá bude pozostávať z demontáže oceľovej nosnej konštrukcie Bailey Bridge a odbúrania častí existujúcich nábrežných opôr. Bude realizovaná výstavba novej ŽB nosnej konštrukcie, ktorá bude uložená na nových ŽB úložných prahoch s novými závernými múrikmi lemovanými plentovacími stienkami na ich okraji. Spodná stavba bude založená hlbinne na sérii vŕtaných mirkopilót. Pred a za mostom budú realizované nové prechodové oblasti mosta a príslušné úpravy okolia dotknuté touto rekonštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie mosta bude aj realizácia preložiek IS prebiehajúcich na stávajúcom moste, vypracovanie výrobnotechnickej dokumentácie, dokumentácie skutočného realizovania stavby, vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie stavby, geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie.
Samotnú stavbu tvoria tieto stavebné objekty: - SO 201-00: Most cez rieku Krupinica - SO 601-00: Preložka NN káblov SSD - SO 602-00: Úprava verejného osvetlenia - SO 650-00: Preložka káblov Slovak Telekom. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
530 507,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221119-9
71300000-1
71320000-7
71355200-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Krupina, ul. Majerský rad a Malinovského, parc. 266/42, 220/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia mosta v intraviláne mesta Krupina na ulici Majerský rad, ktorá bude pozostávať z demontáže oceľovej nosnej konštrukcie Bailey Bridge a odbúrania častí existujúcich nábrežných opôr. Bude realizovaná výstavba novej ŽB nosnej konštrukcie, ktorá bude uložená na nových ŽB úložných prahoch s novými závernými múrikmi lemovanými plentovacími stienkami na ich okraji. Spodná stavba bude založená hlbinne na sérii vŕtaných mirkopilót. Pred a za mostom budú realizované nové prechodové oblasti mosta a príslušné úpravy okolia dotknuté touto rekonštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie mosta bude aj realizácia preložiek IS prebiehajúcich na stávajúcom moste, vypracovanie výrobnotechnickej dokumentácie, dokumentácie skutočného realizovania stavby, vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie stavby, geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie.
Samotnú stavbu tvoria tieto stavebné objekty: - SO 201-00: Most cez rieku Krupinica - SO 601-00: Preložka NN káblov SSD - SO 602-00: Úprava verejného osvetlenia - SO 650-00: Preložka káblov Slovak Telekom. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
530 507,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434217
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434217
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Podmienky súvisiace s vinkulovaním finančných prostriedkov a výkonovou zárukou bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov
2. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov
3. Podmienky súvisiace s uplatnením atribútov sociálneho aspektu bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6.1 súťažných podkladov, podmienky špecifikované vo vyjadreniach správcov dotknutých inžinierskych sietí bližšie uvedené v bode 27.6.2 a 27.6.3 súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 10:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým
členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 súťažných podkladov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Agentúra pre poradenstvo a
obstarávanie KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/434217. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne
písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 5 000,00 EUR
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako tzv. super reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, kedy vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
i) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s §114 ods.7 zákona o verejnom
obstarávaní 15 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
j) Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (viď tiež
ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
l) Predmetná zákazka spĺňa atribúty zeleného aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle Metodiky zeleného verejného obstarávania ÚVO, MŽP SR, SAŽP určením požiadavky verejného obstarávateľa na predloženie dokladu podmienok účasti, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém enviromentálneho manažérstva a atribúty sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle dokumentu ÚVO "Výber z metodických usmernení k sociálnemu aspektu", Júl 2020, uplatnením zmluvnej podmienky podporujúcej dôstojné pracovné podmienky uvedenej v bode V.HSE Požiadavky všeobecných zmluvných podmienok vykonania diela.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2021