Vianočné osvetlenie v meste Trnava

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
69.999,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Kristína Ščepková
Telefón: +421 333236352
Email: kristina.scepkova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vianočné osvetlenie v meste Trnava
Referenčné číslo: 39617/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
31527200-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je návrh, dodanie a opakovaná montáž a demontáž vianočného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne počas troch rokov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 999,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predpokladaná hodnota uvedená v bode II.1.5) bola do formuláru vložená iba kvôli funkcionalite systému. Verejný obstarávateľ nestanovil predpokladanú hodnotu zákazky. Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou t. j. s predpokladanou hodnotou do 70 000,00 eur.

Vzhľadom na podmienky účasti....je predmetné verejné obstarávanie d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2021