Zastávková nika Vukov PD

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
9.552,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gajdoš
Telefón: +421 513100105
Fax: +421 517733665
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.presov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.presov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zastávková nika Vukov PD
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 552,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Podmienky účasti
Týkajúce sa osobného postavenia
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nahliadnutím do zoznamu hospodárskych subjektov; alebo nahliadnutím do: obchodného/živnostenského registra na internete alebo registra právnických osôb a podnikateľov na portáli https://oversi.gov.sk/, a nahliadnutím do verejne prístupného registra osôb so zákazom prístupnom na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
V prípade, ak splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona nie je možné overiť v žiadnom z vyššie uvedených registrov, potom úspešný uchádzač predloží pred uzavretím zmluvy kópiu dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ktorým preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Spôsob vyhodnocovania ponúk
Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 zákona a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 zákona. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok vyhodnotenia ponúk.

Obsah ponuky
Vyplniť štruktúrované kritéria v IS EVO VER. 18.0
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - podľa prílohy tejto výzvy.

Zmluva
Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s návrhom zmluvy, ktorú predkladá uchádzačom verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto konkrétnej zákazky. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoj súhlas s návrhom tejto zmluvy v celom jej rozsahu a bez výhrad, preto vyplnený návrh zmluvy nie je potrebné predkladať do ponuky. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo vystavenie objednávky.

Komunikácia
Verejný obstarávateľ určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční iba elektronicky, a to iba prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO VER. 18.0, ktorého webová adresa je uvedená v odseku I.3) tejto výzvy.
Na ponuky doručené prostredníctvom iného komunikačného rozhrania alebo doručené mailom alebo doručené písomne prostredníctvom pošty resp. iného doručovateľa alebo doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ prihliadať a budú vylúčené z tohto verejného obstarávania.
Príručky, videonávody, často kladené otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa komunikačného rozhrania sú zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť výnimku z tejto komunikácie iba v prípade, ak vybranému záujemcovi nie je možné odoslať výzvu na predkladanie ponúk cez IS EVO VER. 18.0, pretože záujemca v čase odoslania výzvy nie je ešte registrovaný a validovaný v tomto informačnom systéme. V tomto výnimočnom prípade zašle verejný obstarávateľ vybranému záujemcovi výzvu mailom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2021