Madlá

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
  Predpokladaná hodnota:
2.453,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2021 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
IČO: 00632406
Slavnica 68, 01854 Slavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Hudcovská
Telefón: +421 424440272
Email: lubica.hudcovska@csssloven.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Madlá
Referenčné číslo: 1/T/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34928320-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je: dodanie nerezových brúsených guľatých madiel na stevu v ubytovni č. IV pre CSS SLOVEN Slavnica a inštalovanie dodaných madiel. V cene musí byť zahrnuté:
-Madlá z nerezovej ocele AISI 304 (A2 )
-Madlá okrúhleho prierezu bez krycej rozety, priemer madiel 4,2 až 5,0 cm
-Nerezové ploché ukončenie madla
-Kotviace prvky
-Spotrebný materiál na uchytenie madla na stenu
-Inštalovanie dodaných madiel
-Dopravné náklady
-Iné súvisiace náklady
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 453,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2021 08:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2021