Názorné ukážky v Botanickej záhrade SPU

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
192.389,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.11.2021 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alžbeta Kentošová
Telefón: +421 376415755
Email: alzbeta.kentosova@uniag.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uniag.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Názorné ukážky v Botanickej záhrade SPU
Referenčné číslo: ÚVO-2021-57
II.1.2) Hlavný kód CPV
77310000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo vybudovaní názorných ukážok v Botanickej záhrade SPU v Nitre zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v rámci projektu Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre ITMS NFP310020BHB9. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
192 389,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zákazka bude realizovaná na parcelách 1165/1; 1165/5 a 1165/4 v Botanickej záhrade SPU v Nitre, nachádzajúcej sa v areáli v mieste sídla verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo vybudovaní názorných ukážok v Botanickej záhrade SPU v Nitre zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v rámci projektu Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre ITMS NFP310020BHB9. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 389,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 31.08.2022
Dátum ukončenia: 30.11.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre ITMS NFP310020BHB9
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

Ak bude uchádzač predkladať doklady, z dôvodu podľa § 32 ods.3 ZVO, uchádzač nemusí predkladať tieto dokumenty:
-výpis z obchodného a/alebo živnostenského registra
-potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
-potvrdenie zo zdravotnej poisťovne,
-potvrdenie z daňového úradu,
-potvrdenie z colného úradu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis viď. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.11.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.11.2021 09:15
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, zasadačka na 1. poschodí budovy Rektorátu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať dištančným spôsobom bez osobnej účasti uchádzačov v súlade so Súťažnými podkladmi.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania, okrem podaní a dokumentov súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170.
2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA. na portáli www.e-lena.sk.
3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/
6. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk bude realizované výhradne v online prostredí systému ELENA.
Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejni obchodne názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Na uvedenú skutočnosť verejný obstarávateľ upozorňuje aj v súvislosti s opatreniami ohľadne situácie COVID-19.
7. Elektronická aukcia nebude použitá.
8. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO;
9. Predmetným verejným obstarávaním sa uplatňujú prvky zeleného verejného obstarávania, nakoľko predmet zákazky má environmentálny dopad spočívajúci v plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia výsadbou a údržbou zelených plôch.
10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti nakoľko prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by neznamenalo rozšírenie potenciálneho relevantného trhu a najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky nelogické, neúčelné, nehospodárne.
11. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v súlade s §66 ods.7 ZVO.
12. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy podľa osobitného predpisu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2021