Manažment údajov Úradu vlády Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.337.406,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.09.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Hajko Remeňová
Telefón: +421 257295111
Fax: +421 0000000
Email: renata.remenova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234
Hlavná adresa(URL): https://www.vlada.gov.sk//
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Manažment údajov Úradu vlády Slovenskej republiky
Referenčné číslo: 5515/2021/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je analýza, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie funkcionalít a komponentov do prostredia Úradu vlády SR v rámci MDM ÚV SR, realizácia integrácií na iné interné aj externé IS, dodanie dokumentácie atď. Systémy v správe Úradu vlády sa budú integrovať na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov na jeho dátovú časť IS CSRÚ.

Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v prílohe č. 2, v prílohe č. 7 a v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 337 406,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212732-9
72260000-5
72266000-7
72212000-4
72263000-6
72267000-4
80500000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je analýza, dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie funkcionalít a komponentov do prostredia Úradu vlády SR v rámci MDM ÚV SR, realizácia integrácií na iné interné aj externé IS, dodanie dokumentácie atď. Systémy v správe Úradu vlády sa budú integrovať na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov na jeho dátovú časť IS CSRÚ.

Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v prílohe č. 2, v prílohe č. 7 a v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Číslo ŽoNFP č.311071Y718.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ na základe výsledkov tohto verejného obstarávania uzavrie zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva o dielo) a zmluvu o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej aj servisná zmluva) (ďalej aj zmluvy) s uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenu celkom s DPH za predmet zákazky a splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet.

2. Trvanie zmlúv:
Zmluva o dielo: do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo alebo do 31.12.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Bližšie informácie o účinnosti sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 9 súťažných podkladov).

Servisná zmluva: na dobu určitú, a to na dva roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti s možnosťou uplatnenia opcie o 12 mesiacov, a to aj opakovane, najviac však spolu o 48 mesiacov.
Bližšie informácie o účinnosti sú uvedené v návrhu servisnej zmluvy (príloha č. 10 súťažných podkladov).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Pokiaľ uchádzač nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov ich splnenie preukáže nasledovne:
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) až e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V prípade preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn. že ak uchádzač vo svojej ponuke nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na jeho vydanie. V tomto prípade musí uchádzač ako súčasť ponuky vyplniť príslušný formulár potrebný pre získanie predmetného dokumentu, ktorý musí byť podpísaný EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke.
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov musia obsahovať:
a)ak ide o fyzickú osobu
1.meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.štátne občianstvo,
4.pohlavie,
5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
b)ak ide o právnickú osobu
1.obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2.identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3.označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná;
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 150 000,00 eur (slovom: stopäťdesiat tisíc eur)
Bližšie informácie sú uvedené v bode 15. časti A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.

2. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť a zo zdrojov štátneho rozpočtu.

3. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami v súvislosti s vykonaným dielom a poskytnutými službami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv, ako v termínoch stanovených pre verejného obstarávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si verejný obstarávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených úspešnému uchádzačovi, ktoré vznikli s plnením zmlúv.
Bližšie informácie k výkonu kontroly sú uvedené v prílohe č. 9 a v prílohe č. 10 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.11.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2021 10:30
Miesto: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID19 verejný obstarávateľ nebude uskutočňovať verejné otváranie ponúk v sídle verejného obstarávateľa, ale prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém ERANET automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
2.Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky podľa prílohy č.2, č.7 a č.8 súťažných podkladov. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
3.V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii:
4.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://vlada.eranet.sk. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://vlada.eranet.sk. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na webovej adrese: https://nsat.eranet.sk v časti MANUÁL a PODMIENKY.
5.Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
6.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom v bode III. 1.1), III.1.2) a III. 1.3) tohto oznámenia a v časti E. súťažných podkladov Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV. JED-u "Podmienky účasti" oprávnený vyplniť len oddiel "alfa".
7.Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorého ponuka sa v rámci návrhov na plnenie kritérií umiestnila na prvom mieste v poradí, t.j. uchádzača, ktorý sa v rámci súťaže umiestnil na prvom mieste; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
8.Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
9.Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods.6 písm. g) ZoVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
10.V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančne prostriedky (PHZ), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo danú ponuku neprijať.
11.Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
12.Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.09.2021