Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských škôl

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
713.883,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.10.2021
  Dátum zverejnenia:
06.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských škôl
Referenčné číslo: DEN-035-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských
škôl ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. B. Němcovej v
Brezne". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej
dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
2.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. Hradby v Brezne. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
713 883,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. B. Němcovej v Brezne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
číslo parcely 3178/1, 3178/2, k.ú.Brezno, Ul.B.Němcovej 17, Brezno 977 01
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. B. Němcovej v
Brezne". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej
dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 165,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Brezno v rámci projektu Akčný plán a opatrenia mesta Brezna
zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a z prostriedkov v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. Hradby v Brezne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parcela C-KN č.44, 45, k.ú.Brezno, Ul.Hradby 77/9, Brezno 977 01
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. Hradby v Brezne.
Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
521 717,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Brezno v rámci projektu Akčný plán a opatrenia mesta Brezna
zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a z prostriedkov v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), c) a e), verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1, a) využili iné spôsoby, napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.

Upozornenie: možnosť nepredkladania týchto dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), pretože len k takýmto dokladom má orgán verejnej moci prístup v rámci informačných systémov verejnej správy SR.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú samostatne k časti 1 a samostatne k časti 2 predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.2) - 2.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov a na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.

UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické postavenie spoločne.

Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa vzťahujú samostatne k časti 1 a samostatne k časti 2 predmetu zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3): Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme:
Pre časť 1 predmetu zákazky: 190 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie súhrnne a minimálne jedna zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác v minimálnom objeme 100000,00 EUR bez DPH. Pre časť 2 predmetu zákazky: 500 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie súhrnne a minimálne jedna zákazka rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác v minimálnom objeme 250000,00 EUR bez DPH. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3): Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené
minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:

Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Verejný obstarávateľ požaduje:
a) minimálne 3 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním pre pozemné stavby,
b) minimálne 1 skúsenosť v pozícii stavbyvedúci pre pozemné stavby v minimálnej investičnej hodnote:
Pre časť 1 predmetu zákazky: 100 000,00 EUR bez DPH.
Pre časť 2 predmetu zákazky: 250 000,00 EUR bez DPH.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť odborného garanta
II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.
Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa vzťahujú samostatne k časti 1 a samostatne k časti 2 predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Mesto
Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.
18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 112, ods. 6 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť
za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno- montážnej činnosti,
t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume
100 000 EUR.

Zábezpeka súťažných ponúk sa vyžaduje a to pre časť 1 vo výške 4 800,00 Eur a pre časť 2 vo výške 12 500,00 Eur.
Podrobnosti o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2021