Strojové vybavenie pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu – Obec Sľažany

  Zadávateľ:
Obec Sľažany
  Predpokladaná hodnota:
58.523,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2021 11:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.10.2021
  Dátum zverejnenia:
05.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sľažany
IČO: 00308447
č. 70 , 95171 Sľažany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Magát
Telefón: +421 376302211
Email: starostaslazany@nevernet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Zsolt Cserge
IČO: 42428882
Podzáhradná 638/4A , 94657 Svätý Peter
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zsolt Cserge
Telefón: +421 905243056
Email: zsolt.cserge@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Strojové vybavenie pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu – Obec Sľažany
Referenčné číslo: 434546/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie traktora s čelným nakladačom. Bližšie informácie sa nachádzajú vo Výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
58 523,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Špecifikácie činností podpory na rok 2022 zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2021