Rekonštrukcia troch stavebných objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
  Predpokladaná hodnota:
1.282.023,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.10.2021
  Dátum zverejnenia:
05.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
IČO: 42317673
Kolpašská 1586/9 , 96900 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16339
Hlavná adresa(URL): https://sosos.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 949014600
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia troch stavebných objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Referenčné číslo: ID 2515/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214200-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch stavebných objektov v správe Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, a to konkrétne stavebné objekty SO 02 objekt B - Učebne, SO 03 objekt C Dielne Centrum praktického vyučovania, SO 04 objekt Garáže - Centrum praktického vyučovania.

Stavba sa člení na tri stavebné objekty nasledovným spôsobom:

SO-02 Objekt B Učebne
SO-03 Objekt C Dielne - Centrum praktického vyučovania
SO-04 Objekt D Garáže - Centrum praktického vyučovania

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky nie je možné predmet nijakým spôsobom rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý premet zákazky uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP a v prílohách týchto SP.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 282 023,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica,
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch stavebných objektov v správe Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, a to konkrétne stavebné objekty SO 02 objekt B - Učebne, SO 03 objekt C Dielne Centrum praktického vyučovania, SO 04 objekt Garáže - Centrum praktického vyučovania.

Stavba sa člení na tri stavebné objekty nasledovným spôsobom:

SO-02 Objekt B Učebne
SO-03 Objekt C Dielne - Centrum praktického vyučovania
SO-04 Objekt D Garáže - Centrum praktického vyučovania

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky nie je možné predmet nijakým spôsobom rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý premet zákazky uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP a v prílohách týchto SP.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 282 023,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 400
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP- Prioritná os: 2, Investičná priorita: 2.2, Špecifický cieľ: 2.2.3
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) a písm. e) ZVO, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 11. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác a budú určené na plnenie zmluvy:

Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby;
- musí mať odbornú prax súvisiacu s predmetom zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii budov) v dĺžke minimálne 3 roky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO bude splnená, ak uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (práce na výstavbe/rekonštrukcii budov) horeuvedeným zoznamom v hodnote minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky súhrne za všetky požadované roky.

Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO bude splnená ak uchádzač predloží za minimálne jednu osobu:

-doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) scan originálu, alebo úradne osvedčenej fotokópie, resp. scan dokladu o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby,
-profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVO uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určuje osobitné zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v bode 22.2.
súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2021 13:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorí predložili ponuku. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom členom štatutárneho orgánu uchádzača..

Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením
zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom kt.preukazuje splnenie podmienok účasti:
-v zmysle §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
-v zmysle §114 ods.1 ZVO čestným vyhlásením, v kt.vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené ver.obstarávateľom a poskytne ver.obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt.čestným vyhlásením nahradil.
2.Ver.obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
3.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
-v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, kt.pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.,
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, kt.je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 h.,
-počkaním na autentifikačný kód, kt.bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
4.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,čím ver.obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5.Vzhľadom ku skutočnosti, že ver.obstarávateľ v predmetnom ver.obstarávaní využije postup v súlade s ust. § 112 ods.6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6.V súvislosti s otváraním ponúk, ver.obstarávateľ požaduje od uchádzačov,kt.sa plánujú zúčastniť otvárania ponúk o dodržiavanie nasledovných pokynov:
-horné dýchacie cesty musia byť prekryté rúškom alebo alternatívou,
-je vylúčený osobný kontakt (podávanie rúk a pod.),
-odporúčame účasť jedného zástupcu za uchádzača,
-odporúčame mať prekryté ruky rukavicami,
-odporúčame si priniesť vlastné písacie potreby.
V prípade, pokiaľ zástupca spoločnosti uchádzača pociťuje akékoľvek príznaky indikujúce možné ochorenie,je potrebné zabezpečiť náhradníka,kt.bude disponovať písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
8.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2021