Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča

  Zadávateľ:
Obec Rabča
  Predpokladaná hodnota:
521.629,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2021
  Dátum zverejnenia:
05.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Rabča
IČO: 00314838
Hlavná 426, 02944 Rabča
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Kvasničáková
Telefón: +421 435594219
Fax: +421 435594219
Email: podatelna@rabca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4915
Hlavná adresa(URL): www.rabca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enixa, s.r.o.
IČO: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4915
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča
Referenčné číslo: Ra/1/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v Rabči. Podrobne v súťažných podkladoch a položkovite vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
521 629,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Rabča, parcela 4569/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v Rabči. Navrhnuté sú viaceré opatrenia, ktoré spoločne budú viesť k značnému zníženiu energetickej náročnosti objektu. Podrobne v súťažných podkladoch a položkovite vo výkaze výmer.
Zákazka sa nedelí na časti, jedná sa o jeden vecne, funkčne a logicky nedeliteľný celok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
521 629,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Žiadosť o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000,00 EUR.
Bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením čestného vyhlásenia alebo dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o VO predložením prehľadu o
celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby a postupuje
podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). V zmysle § 114 ods. 1 ZVO môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.Bližšie viď časť III.1.1) tohto oznámenia.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Podmienka účasti je primeraná povahe a charakteru zákazky a jej potreba vyplynula z dôvodu eliminovania možných
negatívnych dopadov negatívnej ekonomickej a finančnej situácie zmluvného partnera pri realizácii diela.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná výška obratuza posledné tri uzatvorené hospodárske roky alebo za roky dostupné od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ucházdača je 1,5 mil. EUR bez DPH.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác:
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých
uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
C) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby vyššie uvedených podmienok účasti: Požiadavky sú primerané a ich potreby
vyplynuli z dôvodu overenia skúseností uchádzačov pre realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, poskytuje verejnému obstarávateľovi informáciu o primeranej záruke, že uchádzač
bude schopný plniť predmet VO, čo do rozsahu a kvality. Predmet zákazky bude v prípade schválenia žiadosti o NFP
financovaný z prostriedkov EÚ a verejných zdrojov, pričom je kladený dôraz na efektivitu a hospodárnosť vynakladaných finančných prostriedkov. Prítomnosť odborne spôsobilých osôb, ktoré budú k dispozícii uchádzačovi počas trvania zmluvy je predpokladom, aby zákazka bola poskytnutá v zmysle opisu predmetu zákazky, v požadovanej kvalite a bolo zabezpečené dosiahnutie ukazovateľov projektu a energetickej hospodárnosti budovy.
Cenu resp. ponuku v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou
centrálnou bankou na daný rok, ku ktorému sa plnenie viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa plnenie tovaru viaže k
roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa predchádzajúcej vety, cenu v inej mene ako je EUR je
potrebné prepočítať kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre rozhodný dátum plnenia.
Splnenie podmienok časti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o VO:
JED-om, ktorým uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstrávateľom. V zmysle § 114 ods. 1 ZVO môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené
verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A)
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený referenciami, min. objem: 500 tis. EUR bez DPH.
K bodu B)
Uchádzač musí preukázať opatrenia použité na zabezpečenie kvality zatepľovacieho systému a tiež vonkajším otvorovým konštrukciám - uchádzač predloží platnú licenciu na kontaktný zatepľovací systém alebo certifikát
o odbornej spôsobilosti aplikovať kontaktný zatepľovací systém používaný pri zatepľovaní obvodových plášťov budov a
tiež na vonkajšie otvorové konštrukcie.
K bodu C)
Uchádzač predloží:
- oprávnenie na výkon bezpečnostného technika s príslušným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť koordinátora bezpečnosti stavby;
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby, t.z.
Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobného osvedčenia vydaného v krajine
EU;
- profesijné životopisy bezpečnostného technika a stavbyvedúceho s uvedením stavieb, na ktorých sa podieľali.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2021 13:00
Miesto: Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, Rabča
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné, za účasti oprávnených osôb - bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
V súlade s § 112 ods. 6 sa splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kriétria na vyhodnotenie ponúk.
Na skupinu dodávateľov sa uplatňujú pravidlá podľa § 37 zákona o VO.
Pri využií tsubdodávateľov sa postupuje podľa § 41 zákona o VO.
Zmluva, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, musí byť uzavretá v slade s § 11 zákona o VO v znení účinnom
od 01.02.2017.
Vzhľadom na podmienky časti, technické špecifikcie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy
vykazuje VO znaky zeleného verejného obstarávania, nejedná sa o obstarávanie inovácií ani VO zameraného na sociálne aspekty.
V súlade s § 56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 až 14 na viac ako 10 pracovných dní.
Uchádzač je povinný uviesť osobu resp. osoby, ktoré ponuku vypracovali, ak ju nevypracoval sám.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade neschválenia podanej žiadosti o NFP na
predmet zákazky alebo neuzatvorenia zmluvy o NFP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2021