Prístavba administratívnej budovy

  Zadávateľ:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
  Predpokladaná hodnota:
599.854,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.09.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
IČO: 00655651
Medveďov 111, 93007 Medveďov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vladislav Kmeť
Telefón: +421 315541105
Fax: +421 315530593
Email: dssmedvedov@zupa-tt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1611
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://evo.ebit.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba administratívnej budovy
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prístavba administratívnej budovy Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v obci Medveďov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
599 854,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Medveďov
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o jednoduchý dvojpodlažný murovaný objekt pravouhlých tvarov v tvare písmena L. Prestrešenie je riešené plochou strechou s dvoma výškovými úrovňami (v mieste napojenie na pôvodnú hlavnú budovu je prestrešenie vyššie a vzniknutá miestnosť je prepojená s 2.np hlavnej budovy.
Celková zastavaná plocha objektu 398,80 m2
Celková úžitková plocha objektu 295,09 m2
Celkový obostavaný priestor objektu 1975,0 m3
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
599 854,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: .
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. (ďalej "ZVO"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2.,
resp. ods. 4. a ods. 5. ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2,
písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo podľa § 152 ZVO - potvrdenie o zápise v zozname
hospodárskych subjektov.
Doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: .
§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v období 12 mesiacov odo dňa vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol a nie je v nepovolenom debete, a že jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá vyjadrenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
2. Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 300 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť uchádzačovi úver, ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešným uchádzačom.
Prísľub banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte voľné finančné prostriedky vo výške minimálne 300 000,- EUR.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
Doklady musia byť predložené nie staršie ako 1 mesiac ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Doklady sa predkladajú v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: .
1) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3) § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v
zmysle § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: .
K bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v
hodnote min. 500 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent v inej mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa
považujú práce na stavbe alebo rekonštrukcií budov pozemného staviteľstva. Do finančného objemu z referencií sa
započítajú len hodnoty za práce rovnakého alebo podobného charakteru. Iná mena ako Eur sa bude prepočítavať
kurzom NBS ku dňu predkladania ponuky.
K bodu 2) - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi: stavbyvedúci, min. 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti pozemné staviteľstvo.
Požaduje sa, aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže osvedčením o vykonanej skúške, odbornú prax životopisom a disponibilitu počas realizácie zákazky zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením.
K bodu 3) - § 34 ods. 1 písm. l) ZVO
Uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ, hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám
uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Za podstatné úlohy verejný obstarávateľ určuje práce a dodávky pri realizácií zvislých a kompletných konštrukcií, vodorovných konštrukcií, úpravy povrchov, podlahy,
osadenia, izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie striech, izolácie tepelné, konštrukcie klampiarske.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 10:30
Miesto: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 930 07 Medveďov 111
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: .
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v zmysle § 20 ZVO
elektronicky prostredníctvom elektronického systému EVO.eBIT portal, ktorý je prístupný na adrese:
https://www.evoportal.sk.Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, vrátane predkladania ponúk, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje ZVO.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný
obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 15 000,00 Eur. Podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú určené v súťažných podkladoch.
5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2021