Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry ÚZ Bystrica

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
119.015,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 14:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Tatiana Kováčiková
Telefón: +421 220925105
Email: tatiana.kovacikova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vlada.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry ÚZ Bystrica
Referenčné číslo: 6231/2021/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212413-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonanie a odovzdanie diela "Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry" účelového zariadenia Bystrica v Banskej Bystrici a zároveň vypracovanie a odovzdanie "Projektu skutočného vyhotovenia diela" a ďalších dokumentov nevyhnutných pre účely odovzdania diela.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
119 015,66 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 14:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Bližšie informácie sú zverejnené na https://www.vlada.gov.sk//zakazky-s-nizkou-hodnotou/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2021