Oprava komunikácie na ul. Okružná

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
109.759,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2021 14:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455745
Email: eva.granatova@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.dubnica.eu
Hlavná adresa(URL): www.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava komunikácie na ul. Okružná
Referenčné číslo: 3184/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava komunikácie, ktorá je situovaná v meste Dubnica nad Váhom, lokalita Horné Kolonky, ulica Okružná; okres Ilava. Terén je rovinatý a tvorí ho z časti existujúca komunikácia. Obnova komunikácie, ktorá je predmetom riešenia (obnova asfaltobetónového krytu) vedie pred bytovými domami so súp.č.295-298 .
Povrch komunikácie bude z asfaltobetónu a súčasťou je výmena obrubníkov, šácht a uličných vpustí v mieste plánovanej opravy komunikácie.
Lokalitou vedú inžinierske siete, pred realizáciou je potrebné ich vytýčenie, inžinierske siete budú chránené v zmysle vyjadrení správcov vedení.
Podrobný popis rozsahu prác sa nachádza v technickej správe, výkaze výmer, ktoré sú prílohou výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
109 759,70 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2021 14:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2021