Rekonštrukcia obvodového plášťa kaštieľa

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.420.896,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
Hlavná adresa(URL): http://www.tsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia obvodového plášťa kaštieľa
Referenčné číslo: FUR000094
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou obvodového plášťa objektu kaštieľa. Objekt, na ktorom budú práce spojené s plnením zmluvy prebiehať je pamiatkovo chránený. Z uvedeného dôvodu bude plnenie zmluvy podliehať dohľadu Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 420 896,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Podľa projektovej dokumentácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou obvodového plášťa objektu kaštieľa. Objekt, na ktorom budú práce spojené s plnením zmluvy prebiehať je pamiatkovo chránený. Z uvedeného dôvodu bude plnenie zmluvy podliehať dohľadu Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 420 896,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 40 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči
uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO:

1) Podľa § 34 ods.1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t.j. päť rokov predchádzajúcich od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok minimálne v objeme predpokladanej hodnoty zákazky alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

K bodu 2:

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby/osôb zodpovedných za plnenie zmluvy (odborný garant/garanti):

Odborný garant reštaurátor (min. 1 osoba). Verejný obstarávateľ požaduje reštaurátora so špecializáciu:
-reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry (M1) autorizovaný reštaurátor
-reštaurovanie drevených architektonických článkov (S4)
-reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (S9,S11)

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) profesijného životopisu/životopisov
Predložený profesijný životopis odborného garanta/garantov musí minimálne obsahovať:
-meno a priezvisko odborného garanta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, pracovnú skúsenosť, vrátane názvu objednávateľa/zamestnávateľa, pracovnej pozície a obdobia pôsobenia v danej funkcii (od - do, mesiac/rok).
Súčasťou životopisu odborného garanta/garantov bude zoznam realizovaných projektov/stavieb, preukazujúci požadované praktické skúsenosti, ktorý musí obsahovať:
a) meno a priezvisko odborného garanta;
b) funkcia, názov zastávanej funkcie odborného garanta pri plnení zmluvy/projektu,
c) stručný opis predmetu/rozsahu činností v rámci zmluvy/projektu, ktoré zodpovedný odborný garant vykonával;
d)číslo pamiatky NKP z UZPF alebo iné identifikačné údaje v prípade, že ide o kultúrnu pamiatku z iného členského štátu ako Slovenská republika na ktorej odborný garant pracoval
e)dátum, miesto, podpis odborného garanta.

II) dokladu o odbornej spôsobilosti
Doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie o autorizácii udelené Komorou reštaurátorov na požadované špecializácie. V prípade, ak je odborne spôsobilou osobou zahraničná osoba, verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle zákona č. 200/1994 o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, v nadväznosti na § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií, v zmysle ktorých je Reštaurovanie regulovaným povolaním, ktorého výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania a odbornej praxe a uzná aj iné doklady, v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z.

Dokladovanie špecializácií môžu byť vydokladované aj viacerými expertmi / reštaurátormi.

Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky budú považované práce na obnove alebo rekonštrukcii kultúrnej pamiatky (stavby, ktorá je zapísaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 29/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona (ďalej len register NKP).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Objekt kaštieľa podlieha ochrane podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu bude plnenie zmluvy podliehať dohľadu
Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nepristúpi k navýšeniu jednotkových zmluvných cien z dôvodu, ktoré možno
považovať za podnikateľské riziko (MÚ ÚVO č. 9408-5000/2021).
Verejný obstarávateľ požaduje zloženie výkonovej a garančnej zábezpeky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že do ZoD zapracoval inštitúty slúžiace k ochrane
subdodávateľov.

Podrobnosti k bližšie uvedeným bodom sú uvedené v SP alebo v ZoD.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Otváranie ponúk bude zabezpečené prostredníctvom online sprístupnenia ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií
nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia zrušiť.
4) Vzhľadom na zmluvné podmienky je v predmetnom verejnom obstarávaní zohľadnený sociálny aspekt.
5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. V rámci dodržania
princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2021