Opasky kožené

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
57.575,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2021 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.09.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kováčová
Telefón: +421 961054046
Email: katarina.sikulova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opasky kožené
Referenčné číslo: ZsNH_16_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
18425000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Opasok kožený čierny je doplnok k služobnej rovnošate, je určený do výkonu služby pre príslušníkov PZ do nohavíc, pre príslušníčky PZ do nohavíc aj sukne, pričom sa naňho upevňuje zbraň v puzdre a ostatné doplnky.
Opasok je vyrobený z hovädzinovej usne hĺbkovo farbenej čiernej farby. Má hrúbku 3-4 mm, šírku 45 mm. Na jednej strane je pripevnená kovová čierna pracka s dvomi tŕňmi. Na druhej strane opasku sú otvory pre tŕne pracky.
Opasok je rezaný. Na jednom konci je prehnutý pás, pomocou dvoch nitov priemeru min. 10 mm čiernej farby je upevnená vložená pracka. Druhý koniec je zrezaný do zaobleného špicu. V opasku je vyseknutých vo dvoch radoch 7 dierok pre tŕne pracky. Na opasku je prievlačka zo základného materiálu prešitá strojom. Rezané hrany opasku sú zatreté bezfarebnou glejovkou, ktorá nesmie zapúšťať.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 575,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:
https://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-opasky-kozene
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2021