Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levoča v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

  Zadávateľ:
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
  Predpokladaná hodnota:
277.778,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2021 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.09.2021
  Dátum zverejnenia:
29.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36594849
Probstnerova cesta 2/3082, 05401 Levoča
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://nemocnicalevoca.agel.sk/index.html
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levoča v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
Referenčné číslo: NLE/Cov/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia - Mobilný RTG prístroj, Centrálny monitorovací systém a Ventilátory a Dezinfikovateľné lavice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
277 778,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mobilný RTG prístroj
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je dodanie Mobilného RTG prístroja. Bližšia špecifikácia
časti 1 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
96 391,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC214-2021-71
Časť: 2
II.2.1) Názov
Centrálny monitorovací systém a Ventilátory
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je dodanie Transportného ventilátora, ventilátora na umelú pľúcnu ventiláciu a centrálny monitorovací systém. Bližšia špecifikácia časti 2 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 580,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC214-2021-71
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo vyške 5 000,- EUR. Bližšie informácie o zábezpeke a spôsoboch jej zloženia sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Dezinfikovateľné lavice
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39113200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je dodanie dezinfikovateľných lavíc Bližšia špecifikácia časti 3 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 806,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC214-2021-71
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nemá prístup do informačnych systémov verejnej správy, z tohto dôvodu nie je možné uplatniť § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotnym európskym dokumentom. Jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnymi dokladmi (sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie):
1.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje preukázať dodanie rovnakych alebo podobnych tovarov, ako predmet zákazky, v stanovenom minimálnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočne skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa priemerného ročného kurzu relevantného roku, kedy bolo protokolárne odovzdané dielo podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).
1.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: V tejto požiadavke osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je požadovany žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača. Predložením požadovanych dokladov sa preukazuje spôsobilosť uchádzača pre kvalitné plnenie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1.3.1: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, v prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní je dokladom referencia, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne:
a) 90 000,- EUR bez DPH pre časť č. 1 predmetu zákazky,
b) 165 000,- EUR bez DPH pre časť č. 2 predmetu zákazky,
c) 10 000,- EUR bez DPH pre časť č. 3 predmetu zákazky,
AD 1.3.2 : Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. predloží: Katalógové listy k jednotlivym produktom v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorych budú zrejmé technické parametre požadovanych tovarov a doklad/certifikát vyhlásenia o zhode k jednotlivym požadovanym tovarom, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky.
Splnenie podmienok účasti podľa bodov 1.3.1 a 1.3.2 možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotnym európskym dokumentom: Jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a takisto môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2021 12:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava (budova ROSUM)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovany aj česky jazyk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Všetky náklady a vydavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok účasti a inych dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovanych dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinny vyslovene uviesť vo svojej ponuke.
6. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.09.2021