Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
  Predpokladaná hodnota:
619.848,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.09.2021
  Dátum zverejnenia:
29.09.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Pedanová
Telefón: +421 434132533
Email: jana.pedanova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2918
Hlavná adresa(URL): https://www.jfmed.uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu
Referenčné číslo: JLFUK MT 5-OVO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
24300000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka sekvenačnej chémie, plastu, spotrebného materiálu a drobných laboratórnych prístrojov potrebných na sekvenovanie SARS-CoV-2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
619 848,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141625-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park. Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Malá Hora 4 C, 036 01 Martin.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka sekvenačnej chémie, plastu, spotrebného materiálu a drobných laboratórnych prístrojov potrebných na sekvenovanie SARS-CoV-2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
516 362,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 09.11.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141625-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park. Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Malá Hora 4 C, 036 01 Martin.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka sekvenačnej chémie, plastu, spotrebného materiálu a drobných laboratórnych prístrojov potrebných na sekvenovanie SARS-CoV-2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
103 485,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 09.11.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje § 32 odsek 3 Zákona nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo svojej ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým preukáže, že za obdobie posledných troch rokov od dátumu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania nebol uchádzač v nepovolenom debete a z vyjadrenia banky musí vyplývať že je schopný plniť svoje
záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).Uchádzač tiež predloží čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať' v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/ tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
3.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: podľa § 34 ods. 1) písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa majú dodať: ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
I.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
vyžaduje
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť opisy, príp.katalógové listy alebo odkazy na technické špecifikácie vzťahujúce sa na tovar, z ktorých bude možné preukázať splnenie minimálnych technických parametrov uvedených v časti B 1. opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.10.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2021 11:00
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Dekanát, Malá Hora 10701/4A, 036
01 Martin, 2. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do Štruktúrovaných kritérií v EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne
prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6.Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, postačuje dokumenty/doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa § 32 a § 33 ZVO /Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) predložiť' len raz a to v ktorejkoľvek časti, na ktorú sa uchádzač
rozhodol predložiť ponuku. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO predkladá pre každú časť zákazky samostatne.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, ani obstarávanie inovácií a ani sa nejedná o zelené verejné obstarávanie.
8. Predmet nadlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods.7 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.09.2021